Exploitatie

Vooraf
Met de begroting 2017 heeft de provincie de gemeente Voorschoten onder preventief toezicht geplaatst. Daarna zijn er diverse planning en control documenten in uw raad behandeld. Omdat de namen van deze documenten door de begroting heen worden genoemd is hieronder inzichtelijk gemaakt wanneer deze in de raad zijn geweest en wat deze inhouden.


Figuur 1 Tijdframe documenten P&C 2017

2016

2017

aug

sep

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

okt

nov

Raad: vaststelling B 2017

PZH: preventief toezicht

Bezoek gedeputeerde in 'cie B&B

2 heisessies herstelplan met raad, raadpleging bevolking

2 raadsbijeen-komsten herstelplan,

bijeenkomst dorpskerk, herstelplan niet vastgesteld

Verzamel-voorstel

cie B&B presentatie begrotings-scan door provincie

Nota financieel herstel, niet vastgesteld

Begroting 2018, inclusief herstelplan en uitwerking begrotings-scan

  • Herstelplan= Plan met maatregelen om te komen tot een structureel en reëel sluitende begroting (niet vastgesteld door uw raad)
  • Verzamelvoorstel= Begroting 2017-2020 en voorjaarsnota 2017 in één
  • Nota financieel herstel= Kadernota 2018-2021 (niet vastgesteld door uw raad)

Meerjarenbeeld 2018-2021
De begroting is gebaseerd op het verzamelvoorstel en de nota financieel herstel. Na wijzigingen en verwerking van het dekkingsplan is de meerjarenbegroting alle jaren sluitend en is er sprake van structureel en reëel evenwicht. Dit betekent dat de structurele uitgaven gedekt worden met structurele inkomsten.

Om te komen tot een vertrekpunt voor de programmabegroting zijn de wijzigingen uit de (niet vastgestelde) nota financieel herstel volledig opgenomen in deze begroting en aangevuld met de mutaties daarna. Een uitgebreid overzicht van het meerjarenbeeld met wijzigingen, de toelichting daarop en de dekking, staan in het financiële deel van de begroting.
De belangrijkste ontwikkelingen na de nota financieel herstel zijn:

  • Kwantificering invoering Omgevingswet (was PM);
  • Kwantificering jeugd (was PM)
  • Trendmatige ontwikkeling belastingen en heffingen;
  • Cumulatieve effecten basisjaar gemeentefonds;
  • Kapitaallasten;
  • Verhoging leges omgevingsvergunningen.

Invoering Omgevingswet
Op dit moment zijn de bedragen van de invoering van de Omgevingswet nog niet precies vast te stellen. Om rekening te houden met de mogelijke financiële consequenties is gebruik gemaakt van het VNG-model. De jaren 2018 tot en met 2020 zijn totaal (incidenteel) geraamd op € 1.000.000 en vanaf 2021 structureel op € 125.000.  De incidentele lasten van de Omgevingswet worden gedekt uit de concernreserve. Om over deze middelen te beschikken in de periode 2018-2021 is een voorziening gevormd.

Kwantificering jeugd
Hoewel de behoefte aan jeugdhulp gelet op de doelgroep en de aard en duur lastig te prognosticeren is, is op basis van de huidige inzichten een stijging geraamd van € 250.000 structureel.

Trendmatige ontwikkelingen belastingen en heffingen
Belastingen en heffingen worden trendmatig verhoogd met het prijsindexcijfer (1,4%).

Cumulatieve effecten gemeentefonds
Toepassing van de juiste definitie van de maatstaf verblijfsobjecten het actualiseren van de aansluiting van 2021 van de meiciculaire leidt tot mutaties ten opzichte van hetgeen in de nota financieel herstel is gepresenteerd.

Kapitaallasten
De mutatie in kapitaallasten levert ten gevolge van temporisering in de investeringen een voordeel op  in 2018 tot en met 2020 en vanaf 2021 een nadeel.

Verhoging leges omgevingsvergunningen
Om de uitvoeringskosten van de Wabo zoveel mogelijk te dekken uit de legesopbrengsten zullen de tarieven voor de Wabo-leges worden aangepast. Hierdoor stijgt de mate van kostendekkendheid van circa 45% tot 85%. Hierdoor stijgen de legesinkomsten met ruim € 200.000.

De begroting van Voorschoten sluit na verwerking van alle dekkingsmaatregelen met een voordelig meerjarenbeeld. In begrotingsjaar 2018 is dit € 557.371 voordelig. Na verwerking van het bestemmingsvoorstel om de financiële positie te versterken in 2018 met € 600.000, bedraagt het begrotingssaldo 2018 € 57.371. Het saldo is als volgt tot stand gekomen:


Tabel 2 Meerjarenraming

Meerjarenbegroting 2018 - 2021

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Uitgangspunt begroting 2018 = verzamelvoorstel

2017

Vertrekpunt van de begroting 2018 conform

230.176

473.784

423.098

423.098

423.098

verzamelvoorstel

Structurele effecten najaarsnota 2016

0

0

0

0

0

Meicirculaire 2017

142.000

161.000

114.000

129.000

129.000

Beginsaldo nota financieel herstel 2018

372.176

634.784

537.098

552.098

552.098

Totaal wijzigingen nota financieel herstel 2018

-2.922.496

-2.024.096

-2.151.496

-2.320.581

-2.289.470

Totaal wijzigingen na nota financieel herstel 2018

477.243

512.411

625.760

344.977

-755.119

Vertrekpunt programmabegroting 2018

-2.073.077

-876.901

-988.638

-1.423.506

-2.492.491

Dekking

Vorming voorziening voor incidentele kosten omgevings

wet dekking door onttrekking uit concernreserve

1.096.000

0

0

0

0

Dekking woonlastenbenadering, lastenverschuiving

(OZB-verhoging)

155.000

155.000

155.000

155.000

155.000

Schil 1

Denklijn 1: Voorzieningen beperken

10.000

28.000

161.000

691.000

691.000

Denklijn 2: Leges, heffingen en belastingen

411.039

360.950

416.819

634.253

1.168.745

Denklijn 3: Subsidies en bijdragen aan derden

75.910

228.500

344.929

344.929

344.929

Denklijn 4: Verzilveren bezit

0

0

0

0

0

Denklijn 5: Slim investeren

0

0

0

0

0

Denklijn 6: Onderhoud buitenruimte

670.000

670.000

670.000

670.000

670.000

Denklijn 7: Terug naar de kern

112.500

112.500

153.500

153.500

153.500

Denklijn 8: Verbonden partijen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Totaal Schil 1

1.299.449

1.419.950

1.766.248

2.513.682

3.048.174

Schil 2

Centrale ambtelijke huisvesting en gemeentewerf

0

0

0

0

0

Kostendekkende huren

PM

PM

PM

PM

PM

Begrotingsscan

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

Totaal Schil 2

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

Totaal dekking

2.730.449

1.754.950

2.101.248

2.848.682

3.383.174

Vertrekpunt programmabegroting 2018

na dekkingsmogelijkheden

657.371

878.049

1.112.610

1.425.176

890.684

Bestemmingsvoorstel: versterken financiële positie

-600.000

-600.000

-1.100.000

-1.100.000

0

Begrotingssaldo na bestemmingsvoorstel

57.371

278.049

12.610

325.176

890.684

(- = nadelig, + = voordelig)


Investeringen

Om de gemeente Voorschoten eerst financieel op orde te brengen is er geen ruimte om nieuwe investeringen te doen. De opgenomen investeringen betreffen vervangingsinvesteringen die onuitstelbaar en onontkoombaar zijn. Deze zijn te vinden in bijlage 6 van deze begroting.

De kapitaallasten van de investeringen die in het investeringsplan zijn opgenomen zijn financieel verwerkt in de meerjarenbegroting. Het ingestelde investeringsplafond laat jaarlijks € 100.000 aan nieuwe kapitaallasten toe. Het voorliggende investeringsplan valt binnen dit plafond. Het verschil tussen  de resterende ruimte van het investeringsplafond en de toegestane kapitaallasten is niet opgenomen in de begroting. Indien er nieuwe investeringen worden voorgesteld die niet in dit plan staan, kan het zijn dat het wel binnen het investeringsplafond past, maar de kapitaallasten hiervan hebben dan een nadelig effect op de begroting.