Paragraaf 6 Verbonden partijen

Tabel 137 Verbonden partijen

Naam Verbonden partij

GR Holland Rijnland

Veiligheidsregio Hollands Midden

GR Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

GR GGZ subsidies

GR Werkorganisatie Duivenvoorde

GR Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

GR Inkoopbureau H-10

GR Omgevingsdienst West Holland (ODWH)

BNG NV

Alliander NV

Dunea NV


Lijst verbonden Partijen


Gemeenschappelijke regelingen


Naam

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuur en toezicht

De regio Holland Rijnland wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De gemeenteraden benoemen de leden van het Algemeen Bestuur, dat uit haar midden een Dagelijks Bestuur aanwijst. Naast een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur kent Holland Rijnland portefeuillehoudersoverleggen.

Het Dagelijks Bestuur van de regio wordt aangewezen uit de leden van het Algemeen Bestuur. Uit de drie clusters (Duin- en Bollenstreek, de Leidse Regio en de Rijnstreek) worden elk twee leden voorgedragen.

Eigenaarsrol

De 14 gemeenten (Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude).

Opdrachtgeversrol

Het Algemeen Bestuur

Publiek Belang

Taakveld

Programma 01. Bestuur

Doelstelling

Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied.

Holland Rijnland faciliteert de gemeenten om in staat te zijn om tijdig analyses te maken van nieuwe, strategisch belangrijke ontwikkelingen en hier naar te kunnen acteren en draagt daardoor bij aan een krachtige regiosamenwerking.

Besluit tot deelname

2004

Bestuurlijk belang

In het algemeen bestuur is de gemeente Voorschoten vertegenwoordigd met een raadslid en een collegelid.

Relatie met andere verbonden partijen

Holland Rijnland is niet verbonden aan andere organen, maar participeert wel in diverse overlegorganen.

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 291.746

€ 291.746

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

Eigen vermogen: €
Vreemd vermogen: € 572.263

Eigen vermogen: €
Vreemd vermogen: €

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

Dit wordt verrekend met de deelnemers.

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Door gezamenlijk op te treden, vergroot Holland Rijnland de slagkracht en de impact van projecten. Denk hierbij aan uitdagingen die te complex zijn voor individuele gemeenten, die de gemeentegrenzen overschrijden of waarbij samenwerking tot meer efficiëntie leidt. Verder lobbyt Holland Rijnland bij de provincie, het rijk en externe partijen om de ambities van de samenwerkende gemeenten te realiseren.

Hiernaast voert Holland Rijnland ook verschillende taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.

Beleidsdoel begrotingsjaar

De uitvoering van de hier bovenstaande ambities en speerpunten in de Inhoudelijke Agenda: Maatschappij, Economie, Leefomgeving en Netwerkorganisatie.

Tot stand brengen van cofinanciering
Cofinanciering biedt de regio de mogelijkheid om slagvaardig kansen te benutten zonder daarvoor een extra bijdrage aan gemeenten te hoeven vragen.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Samenwerking
Holland Rijnland streeft ernaar de gemeenten op de kansrijke opgaven nog meer onderling met elkaar te verbinden én met het bedrijfsleven, onderwijs, de provincie en het Rijk. En samenwerking in verschillende allianties te stimuleren en organiseren zodat gemeenten – voor zichzelf en voor elkaar – betere resultaten realiseren,

Inhoudelijke Agenda
Voor de inzet van de organisatie Holland Rijnland voor de realisatie van de Inhoudelijke Agenda zijn vijf rollen te onderscheiden:

  • Platform voor ontmoeten en netwerken, kennis en ervaringen delen;
  • Afstemming en coördinatie van beleidskaders en uitgangspunten;
  • Lobby en belangenbehartiging;
  • Signalering nieuwe ontwikkelingen;
  • Uitvoering programma’s, taken en opdrachten: Voor een aantal specifieke opgaven voert Holland Rijnland concrete taken uit: onder meer de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling, Opdrachtgeverschap Jeugdhulp en het Regionaal Bureau Leerplicht.

Cofinanciering
Met het programma Cofinanciering speelt Holland Rijnland snel in op bovengemeentelijke initiatieven uit de regio die op een duurzame manier bijdragen aan het realiseren van het resultaat op de opgaven van de inhoudelijke agenda 2016-2020.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

Waar het gaat om taken als het accumuleren van activiteiten, netwerken en lobbyen is het maatschappelijk effect van de inspanning (outcome) vaak moeilijk meetbaar te formuleren.

Het grootste deel van de organisatie Holland Rijnland
houdt zich bezig met uitvoerende taken, zoals het Regionaal Bureau Leerplicht, de ondersteuning van de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling, de Regiotaxi en het faciliteren van de
Tijdelijke Werkorganisatie Jeugd.

In onze zienswijzen op vorige begrotingen van Holland Rijnland hebben wij gevraagd om verlaging van de inwonerbijdrage voor de Sociaal Domeintaken die Voorschoten niet afneemt van Holland Rijnland. Het DB heeft ons verzoek afgewezen.
Wij blijven ons standpunt herhalen dat het onacceptabel is dat betaald moet worden voor diensten die niet afgenomen worden. Voor de gemeente Voorschoten betekent meer Leidse regio minder Holland Rijnland.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Eventuele risico’s worden gezamenlijk gedeeld door de deelnemende
gemeenten. De risico’s op het gebied van het algemene financiële beheer van Holland Rijnland worden bij begroting, jaarrekening en begrotingswijzigingen getoetst en beoordeeld.

Beslispunten

Niet van toepassing


Naam

Veiligheidsregio Hollands Midden

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuur en toezicht

Het Bestuur van de VRHM wordt gevormd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

De burgemeesters van de deelnemende gemeenten vormen het Algemeen Bestuur onder voorzitterschap van de voorzitter van de Veiligheidsregio (de burgemeester van Leiden). Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van het Algemeen Bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio.

Eigenaarsrol

Deelnemende gemeenten

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid

Publiek Belang

Taakveld

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Doelstelling

De Veiligheidsregio Hollands Midden wil door samenwerking met en tussen allerlei partners de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de regio vergroten.

Besluit tot deelname

1 januari 2009

Bestuurlijk belang

De burgemeester is lid van het AB

Relatie met andere verbonden partijen

RDOG

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 1.231.000

€ 1.231.000

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

Eigen vermogen: € 5.775.000
Vreemd vermogen: € 890.000

Eigen vermogen: € 5.775.000
Vreemd vermogen: € 890.000

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

N.v.t. Eventuele tekorten of overschotten worden verrekend met de deelnemende gemeenten

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Een samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s. Negentien gemeenten en de hulpverleningsdiensten werken in de veiligheidsregio nauw samen aan de taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van openbare orde en veiligheid.

In het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 staan de ambities beschreven.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 van de VRHM staat in het teken van informatiegestuurd werken, risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken.

Wijze waarop de VR bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Beleidsdoelstellingen van dit taakveld zijn preventie en zelfredzaamheid. Deze beleidsdoelstellingen komen terug in het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

De crisisorganisatie is op orde. Nu gaat het er om de organisatie duurzaam te maken en te houden: bestendigen en gericht versterken.  Behouden wat is opgebouwd en versterken waar gewenst.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Op de middellange termijn onvoldoende gekwalificeerde mensen op functies.
Aflopen huidige cao vanaf 1 mei 2017 verschil indexering en stijging cao.
Verwerving van niet-functionele bedrijfsmiddelen.

Beslispunten

Niet van toepassing


Naam

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuur en toezicht

De toezichthoudende taak ligt bij het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB). Het AB van de RDOG bestaat uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van alle 19 gemeenten in de regio Hollands Midden. Zeven portefeuillehouders Volksgezondheid nemen zitting in het DB van de RDOG HM.

Eigenaarsrol

Deelnemende gemeenten.

Opdrachtgeversrol

AB

Publiek Belang

Taakveld

Programma 7.1.

Doelstelling

Preventie van gezondheidsproblemen.

Besluit tot deelname

De gemeenschappelijke regeling RDOG HM dateert van 2006. Daartoe is per 1 januari 2006 de oude gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland Noord opgeheven.

Bestuurlijk belang

Elke gemeente levert een deelnemer voor het AB. 7 van de 25 gemeenten leveren een deelnemer voor het DB. Voorschoten levert wethouder zorg voor het AB. Geen wethouder Voorschoten in het DB.

Relatie met andere verbonden partijen

Veiligheidsregio HM; Holland Rijnland.

Financieel Belang  

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2016

Eindstand per 31-12-2016

Bijdrage € 866.000

Bijdrage € 866.000

Eigen vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 2.369.000

€ 2.340.000

Vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 23.745.000

€ 23.193.000

Omvang financieel resultaat 2016

N.v.t. Eventuele tekorten of overschotten worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast  probeert de RDOG Hollands Midden de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Missie om die opdracht resultaatgericht op een innoverende manier in samenwerking met betrokkenen vorm te geven.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Nadere uitvoering geven aan het in december 2016 door alle van de deelnemende gemeenten vastgestelde regionale nota Gezond GeregelD van RDOG HM.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

De RDOG draagt in regionaal verband bij aan preventie van gezondheidsproblemen.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

In december 2016 is door alle raden van de deelnemende gemeenten de regionale nota Gezond GeregelD van RDOG HM vastgesteld.

Veilig Thuis Hollands Midden – een onderdeel van de RDOG/GGD HM – heeft een verbeterplan opgesteld n.a.v. inspecties. In 2018 volgt verdere optimalisatie van de organisatie van Veilig Thuis Hollands Midden.

Financiële en bestuurlijke risico’s

De bijdragen van de gemeente voor de kosten voor Veilig Thuis (toename aantal fte) zullen als gevolg van de inspectierapporten c.q. het verbeterplan waarschijnlijk verhoogd worden (via begrotingswijziging 2018 RDOG HM).

Beslispunten

Begrotingswijziging 2018 RDOG HM.


Naam

Gemeenschappelijk regeling GGZ subsidies

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuur en toezicht

Betreft een lichte GR, waarbij alle gemeenten ook deelnemen in de GR RDOG /GGD, m.u.v. gemeente Kaag en Brasem.
De regeling zelf is zuiver administratief en regelt het budget en de verdeling daarvan over de deelnemende gemeenten. De gemeente Leiden is gevraagd als centrumgemeente de GR GGZ uit te voeren en de subsidie aan de activiteiten te verstrekken op basis van de Algemene Subsidieverordening van Leiden en de kosten daarvan in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten op basis van een bedrag per inwoner.

Eigenaarsrol

Gemeenten als leden van deze GR

Opdrachtgeversrol

Gemeenten Leiden voert uit.

Publiek Belang

Programma

7.1. Volksgezondheid

Doelstelling

Activiteiten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in stand houden.

Besluit tot deelname

Met de invoering van de Wmo in 2007 is besloten om de GGZ-subsidies die van AWBZ overgingen naar Wmo in deze GR te handhaven.

Bestuurlijk belang

Wethouder zorg is portefeuillehouder.

Relatie met andere verbonden partijen

n.v.t.

Financieel Belang   

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2016

Eindstand per 31-12-2016

Subsidie € 35.000,-

Subsidie € 35.000.-

Eigen vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Omvang financieel resultaat 2016

Niet van toepassing

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Uitvoering gesubsidieerde GGZ-activiteiten

Beleidsdoel begrotingsjaar

De GGZ-subsidies worden nader bezien hoe die aansluiten bij Wmo 2015 en hoe die eventueel anders ingericht worden. Regionale werkgroep OGGZ is daar mee bezig. Loopt nog.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

De RDOG draagt in regionaal verband bij aan verbetering van de geestelijke gezondheidszorg.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

Uitvoering gesubsidieerde GGZ-activiteiten.
De GGZ-subsidies worden nader bezien hoe die aansluiten bij Wmo 2015 en hoe die eventueel anders ingericht worden. Regionale werkgroep OGGZ is daar mee bezig. Loopt nog.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Als GGZ regeling wordt opgeheven zal nog een periode van afbouw volgen waarin gemeenten nog de bijdrage blijven doorbetalen.

Beslispunten

Mogelijke opheffing van deze GR GGZ subsidies.


Naam

Gemeenschappelijke regeling  Werkorganisatie Duivenvoorde

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats

Wassenaar

Bestuur en toezicht


Het bestuur van de werkorganisatie bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks bestuur (DB). Het AB wordt gevormd door de voltallige colleges van Voorschoten en Wassenaar. Het DB bestaat uit beide burgemeesters en twee wethouders van beide gemeentes. De voorzitter van het AB is de voorzitter van de werkorganisatie Duivenvoorde. Werkorganisatie Duivenvoorde wordt aangestuurd door de concerndirectie. De concerndirectie bestaat uit de gemeentesecretarissen van Voorschoten en Wassenaar. De werkorganisatie is via het AB, DB en de concerndirectie verbonden met de colleges. Via de concerndirectie vloeien opdrachten de werkorganisatie in en uit richting beide colleges.

Eigenaarsrol

Voorschoten draagt voor iets minder dan 50% bij aan de kosten van de WODV en is voor de helft eigenaar van deze GR

Opdrachtgeversrol

College is via het AB opdrachtgever naar de WODV

Publiek Belang

Taakveld

0.4 Overhead

Doelstelling

Komen tot een kwalitatief hoogwaardige ambtelijke organisatie die sterker, goedkoper, efficiënter en toekomstbestendig is.

Besluit tot deelname

2012

Bestuurlijk belang

Het voltallige college is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. De burgemeester en een wethouder zijn vertegenwoordigd in de helft van het dagelijkse bestuur.

Relatie met andere verbonden partijen

n.v.t.

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 13.929.689

€ 13.929.689

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

0

0

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

0

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Verder ontwikkelen van de Werkorganisatie zodat deze toekomstbestendig op een efficiënte wijze hoogwaardige diensten kan leveren tegen aanvaardbare kosten.

Beleidsdoel begrotingsjaar

In het komende jaar werken we verder aan een flexibele organisatie met breed inzetbare medewerkers. We versterken eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij onze medewerkers en benutten de kracht van de samenleving. De Werkorganisatie streeft naar een zo groot mogelijke flexibiliteit. Dit is een vereiste om te kunnen blijven voldoen aan de dienstverleningsvraagstukken vanuit de deelnemende gemeenten. Inhuur vindt plaats vanuit het formatiebudget. Middels tussentijdse rapportages wordt het bestuur op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de uitvoering. 2018 staat in het teken van de verankering van de geschetste werkwijze.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Taakveld 01. Bestuur

Recente activiteiten en ontwikkelingen

In 2017 zal naast de huidige activiteiten veel aandacht gaan naar inrichting van de nieuwe Besluit, Begroting en Verantwoording opzet. Er spelen veel grote projecten, de naderende invoering van de omgevingswet en het mijn overheidsportal krijgt aandacht. Ook zal de WODV met de uitkomsten van het dan beschikbare bestuurskrachtonderzoek aan de slag gaan.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Meer met mensen minder met papier, de discussie omtrent de bestuurlijke toekomst en daaruit voortvloeiend bijv. ontvlechting. Een geplande reorganisatie, waarbij het aantal managementlagen wordt verminderd.

Beslispunten

Niet van toepassing


Naam

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland  (BSGR)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling met een rechtspersoonlijkheid bezittend  openbaar lichaam.

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuur en toezicht

De BSGR kent drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.
Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als er deelnemers zijn. De leden van het algemeen bestuur worden door de colleges uit hun midden aangewezen.

Eigenaarsrol

Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude.

Opdrachtgeversrol

portefeuillehouder Financiën

Publiek Belang

Taakveld

0.61 OZB woningen

Doelstelling

Het verbeteren van de kwaliteit, continuïteit en efficiency door samen te werken bij de beleidsuitvoering, heffing en invordering van waterschaps- en gemeentelijke belastingen, bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie.

Besluit tot deelname

Raadsvergadering van 11 december 2008.

Bestuurlijk belang

De gemeente Voorschoten is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met een wethouder. Sinds 16 juni 2014 is de gemeente Voorschoten ook met een wethouder vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de BSGR.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen.

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 364.292

€ 364.292

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

Eigen vermogen: € 674.000
Vreemd vermogen: € 0

Eigen vermogen: € 424.000

Vreemd vermogen: € 0

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

nihil.

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

De belastingtaken efficiënt, tegen lage kosten en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren.

Beleidsdoel begrotingsjaar

De belastingtaken efficiënt, tegen lage kosten en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren waarbij  het behouden van het ISAE3402 certificaat, een kwaliteitskenmerk voor de validiteit en betrouwbaarheid van de processen het uitgangspunt is.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Door het juist, tijdig en volledig opleggen en invorderen van gemeentelijke belastingen worden de geraamde opbrengsten gerealiseerd.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

Kostprijscalculatie

Vanaf 2018 worden de deelnemersbijdragen berekend aan de hand van een zuiver KostPrijsCalculatie-model (KPC-model). De deelnemersbijdrage voor Voorschoten daalt hierdoor structureel met circa € 64.000 in 2018 en € 113.000 vanaf 2019. Met deze lagere bijdragen is al rekening gehouden in de begroting van Voorschoten.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Op grond van artikel 32 van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (GR BSGR), zijn de deelnemers verplicht er zorg voor te dragen dat de BSGR te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Dit betekent dat de deelnemers zelf maatregelen moeten treffen om eventuele risico's af te dekken.

Beslispunten

geen


Naam

Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling: bedrijfsvoeringsorganisatie

Vestigingsplaats

Pijnacker-Nootdorp

Bestuur en toezicht

De gemeenschappelijke regeling kent één bestuur.
Namens de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp,
Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer is de wethouder van de gemeente Zoetermeer lid van het bestuur.

Eigenaarsrol

De tien deelnemende gemeenten

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Jeugd(zorg), Wonen en Ruimte

Publiek Belang

Taakveld

6.72 Maatwerk-dienstverlening 18 - / 6.82 Geëscaleerde zorg 18 -

Doelstelling

Het behartigen van de belangen van de betrokken gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein.

Besluit tot deelname

2014

Bestuurlijk belang

Namens de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp,
Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer is de wethouder van de gemeente Zoetermeer lid van het bestuur.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 48.329

€ 48.329

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

Eigen vermogen: €0
Vreemd vermogen: € 0

Eigen vermogen: €0
Vreemd vermogen: € 0

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

nihil

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

De betrokken gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beleidsvorming. Het Inkoopbureau H-10 voert de technische inkoop uit.  Door gezamenlijke inkoop en afhandeling facturering zijn efficiency voordelen (door synergie effecten) te behalen.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Aanbesteding 2019 uitvoeren

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Door gezamenlijke op een efficiënte manier inkoop voor jeugdhulp beschikbaar krijgen.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

Op basis van het visietraject Haaglanden 10 inkoop vindt er voor 1 maart 2018 besluitvorming plaats over al dan niet voorzetten van de gemeenschappelijke regeling.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Beperkt; alleen voor kosten organisatie van het Inkoopbureau H10.

Beslispunten

Voor 1 maart 2018 dient er besluitvorming plaats te vinden over al dan niet voorzetten van de gemeenschappelijke regeling.


Naam

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland (ODWH)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling als bedoeld in artikel 1 en 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuur en toezicht

ODWH heeft een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Voorschoten levert geen lid voor het DB en twee leden voor het AB (8 stemmen, 2%).

Eigenaarsrol

Het DB vertegenwoordigt de eigenaarsrol

Opdrachtgeversrol

Het AB vertegenwoordigt de opdrachtgeversrol

Publiek Belang

Taakveld

7.4 Milieu

Doelstelling

Deze regeling heeft ten doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Besluit tot deelname

1 november 2016

Bestuurlijk belang

Voorschoten levert geen DB lid. In het AB neemt de vakwethouder en een raadslid deel.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 234.536

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

Eigen vermogen: € 1.181.024
Vreemd vermogen: € 6.144.322
Solvabiliteitsratio 27%

Eigen vermogen: € 987.943
Vreemd vermogen: €5.268.652

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

€ 0,00

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Geen andere dan die in de gemeenschappelijke regeling zijn geformuleerd.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Geen specifiek beleidsdoel te benoemen.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

De ODWH voert een overeengekomen takenpakket uit op het beleidsveld milieu met name op het vlak van toetsing en vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

Voorbereiding van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet en de aanbesteding van het zaaksysteem.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Geen directe financiële en bestuurlijke risico's in 2018. De ODWH heeft in 2016 een pad ingezet naar een betere robuustheid van de organisatie en is op koers.

Beslispunten


Vennootschappen


Naam

BNG NV

Juridische vorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

BNG kent een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en Ondernemingsraad. Voorschoten oefent de aan het aandeelhouderschap verbonden zeggenschapsrechten uit in de aandeelhoudersvergadering.

Publiek Belang

Taakveld

0.5 Treasury

Doelstelling

De BNG behartigt het maatschappelijk belang met gespecialiseerde financiële dienstverlening aan overheden en maatschappelijke instellingen. De gemeente ziet het aandelenbezit als een duurzame belegging.

Besluit tot deelname

De gemeente bezit sinds lange tijd aandelen in BNG.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de in haar bezit zijnde aandelen (41.184 aandelen a € 2,50 nominaal). Via dit aandelenbezit wordt 0,07%-zeggenschap uitgeoefend op de besluitvorming van BNG.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen


Naam

Alliander NV

Juridische vorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Amsterdam

Bestuur en toezicht

Alliander kent een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. Voorschoten oefent de aan het aandeelhouderschap verbonden zeggenschapsrechten uit in de aandeelhoudersvergadering.

Publiek Belang

Taakveld

0.5 Treasury

Doelstelling

  • Voortdurend beter presteren op dienstverlening, leveringszekerheid en kosten;
  • verbeteren van beheersing van energiestromen;
  • inzicht in energieverbruik;
  • klanten helpen energie te besparen en over te schakelen naar duurzame energiebronnen.

Besluit tot deelname

Het belang in Alliander vloeit voort uit het gemeentelijk belang in Nuon, hetgeen weer voortvloeide uit het belang in EWR waarin het gemeentelijk nutsbedrijf ooit is ingebracht.

Bestuurlijk belang

Voorschoten heeft een belang van 565.227 aandelen van € 5,= nominaal per aandeel in NV Alliander. Via dit aandelenbezit wordt 0,4%-zeggenschap uitgeoefend op de besluitvorming van Alliander.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen


Naam

Dunea NV

Juridische vorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

Dunea kent een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Directie en Ondernemingsraad. Voorschoten oefent de aan het aandeelhouderschap verbonden zeggenschapsrechten uit in de aandeelhoudersvergadering.

Publiek Belang

Taakveld

0.5 Treasury

Doelstelling

Het doel van Dunea is het voorzien in de behoefte van drinkwater en industriewater zowel binnen het distributiegebied, als buiten het distributiegebied. Daarbij moet Dunea voldoen aan de eisen van verantwoord natuurbeheer van het toevertrouwde duingebied met de inachtneming van de eisen van een verantwoorde waterwinning. Tevens beheert Dunea andere onderdelen van de waterketen zoals riolering en afvalwaterzuivering zowel binnen als buiten het distributiegebied.

Besluit tot deelname

De gemeente bezit reeds lang aandelen in het Drinkwaterbedrijf Zuid-Holland dat enkele jaren geleden een naamsverandering heeft ondergaan tot Dunea.

Bestuurlijk belang

Het aandelenbezit is groot 77.218, met een nominale waarde van € 5,= per aandeel. Via het aandelenbezit kan 1,9% zeggenschap worden uitgeoefend op de besluitvorming van Dunea.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen