Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering licht het gemeentebestuur het voorgenomen beleid toe op het gebied van de PIOFACH-taken. PIOAFACH staat voor personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. Globaal gezegd zijn het de taken die nodig zijn om de gemeente als organisatie te laten functioneren.

In Voorschoten zijn de bedrijfsvoeringstaken belegd bij de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De gemeente als organisatie heeft deze taken daardoor niet meer zelf in huis. Het bestuur van de WODV is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken. Uit oogpunt van transparantie vindt de verantwoording hierover plaats in de paragraaf bedrijfsvoering van de werkorganisatie. In de begroting van de gemeente Voorschoten staan de kosten geraamd van de bijdragen aan de werkorganisatie. deze kosten staan verdeeld over de gehele begroting. De verdeling van de kosten staan over de programma's in 2018 (op basis van de vastgestelde begroting 2018 van de werkorganisatie Duivenvoorde) ziet er als volgt uit;

Tabel 136 Kostenverdeling per programma

Progamma

2018

2019

2020

2021

P0 Bestuur en ondersteuning

7.237.700

7.256.445

7.176.294

7.181.135

P1 Veiligheid

450.119

450.119

450.119

450.119

P2 Verkeer en vervoer

689.962

689.962

689.962

689.962

P3 Economie

164.770

164.770

164.770

164.770

P4 Onderwijs

147.724

147.724

147.724

147.724

P5 Sport, cultuur en recreatie

1.148.112

1.148.112

1.148.112

1.148.112

P6 Sociaal Domein

1.106.846

1.106.846

1.106.846

1.106.846

P7 Volksgezondheid en milieu

1.335.284

1.335.284

1.335.284

1.335.284

P8 Wonen en bouwen

1.649.172

1.649.172

1.649.172

1.649.172

Totaal

13.929.689

13.948.434

13.868.283

13.873.124

Figuur 2 Programmaverdeling WODV bijdrage 2018