Paragraaf 8 Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

In deze paragraaf bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen beschrijven wij hoe de gemeente Voorschoten is gekomen tot een sluitende meerjarenbegroting. Uitgangspunt zijn de volgende definities:

Een bezuiniging wordt rechtstreeks op de baten en lasten van de begroting verwerkt. Bij de kadernota wordt vaak aangekondigd op welke posten wordt bezuinigd, in de begroting die de raad vervolgens vaststelt zijn deze bezuinigingen verwerkt.

Een taakstelling is een opgave die de organisatie voor de langere termijn wordt opgelegd. Hieronder valt bijvoorbeeld het voornemen om het personeelsbestand terug te brengen met een opgelegd bedrag of percentage. Om dit te kunnen realiseren moet er nog een plan worden opgesteld en moet er nog rekening gehouden worden met frictiekosten en dergelijke. Pas op langere termijn ontstaan de positieve financiële effecten.

Ombuigingen hebben een beleidsinhoudelijk overweging en hebben daardoor een politieke lading. Een voorbeeld hiervan is de afweging of de gelden van het sociaal domein voor andere zaken dan het sociaal domein zouden kunnen worden ingezet.

De  realiteitswaarde is hieraan gekoppeld:

•   Een op programma verwerkte bezuiniging is reëel. Het budget is verlaagd en er is een verantwoordelijk budgethouder.
•   Bij een taakstelling is de onderliggende toelichting van belang, het realiteitsgehalte kan pas later beoordeeld;
•   Een ombuiging vergt een beleidsinhoudelijke afweging, de besluitvorming in de raad is hiervoor van belang.

In Voorschoten is in de begroting 2018-2021 sprake van bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen. Om deze te realiseren is een groot aantal maatregelen getroffen. Deze maatregelen staan in het hoofdstuk financiën, onderdeel dekking nader uitgewerkt. De nummering van de onderwerpen in de volgende tabel komt overeen met het dekkingsplan.

Tabel 140 Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

Paragraaf bezuiningingen, taakstellingen en ombuigingen

2018

2019

2020

2021

2022

Bezuinigingen

2

Dekking woonlastenbenadering, lastenverschuiving

(OZB-verhoging)

155.000

155.000

155.000

155.000

155.000

4A

OZB woningen verhogen

303.300

256.418

308.710

512.229

1.012.514

4B

Extra OZB NIET-woningen

20.738

17.533

21.108

35.024

69.232

4C

Overige belastingen

87.000

87.000

87.000

87.000

87.000

5B

Beperken budget compensatie meerkosten

67.000

67.000

67.000

67.000

67.000

5C

Cultuurprijzen, bijeenkomsten stoppen

4.410

4.410

4.410

4.410

4.410

5D

Bijdrage leefbaarheid/ wijkbeleid stoppen

4.500

8.500

10.500

10.500

10.500

7A

Beperken ondersteuning duurzaamheidsinitiatieven

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

7B

Stoppen Platform duurzaamheid

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

7C

Bestuursondersteuning en rekenkamer versoberen,

burgerleden max1 per fractie  en notuleren vergaderingen

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

7D

Onderhoud sportterreinen stoppen

0

0

41.000

41.000

41.000

7E

Stoppen platform hoogspanning

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

7F

Vermindering ondersteuning college

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

7G

Bijdrage adviesraden halveren CAW, cliëntenraad W&I,

platform gehandicapten, VAC

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

7H

Vervallen huur WMO loket

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

7I

Versoberen representatiebudgetten

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Totaal bezuinigingen

754.449

708.360

807.229

1.024.663

1.559.155

Taakstellingen

3A

Verminderen bijdrage zwembad

0

0

0

400.000

400.000

3B

Cultureel centrum afstoten

0

0

0

130.000

130.000

3G

Kinderboerderij

0

0

58.000

58.000

58.000

Totaal taakstellingen

0

0

58.000

588.000

588.000

Ombuigingen

3D

Beleid WMO vervoer

0

0

75.000

75.000

75.000

3E

WMO Hulpmiddelenbeleid beperken

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

3F

Vermindering Arbo adviezen WMO

0

18.000

18.000

18.000

18.000

5A

Aangepast beleid subsidies

114.430

228.859

228.859

228.859

5E

Subsidies lokaal onderwijs beleid verminderen

0

34.160

34.160

34.160

34.160

6A

Verlagen onderhoudsniveau B naar C obv

beheerplannen 2017

670.000

670.000

670.000

670.000

670.000

13

Begrotingsscan: uitgangspunten beheerplannen

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

Totaal ombuigingen

860.000

1.026.590

1.216.019

1.216.019

1.216.019