Bijlage 1 Nieuw beleid per programma

Tabel 155 Nieuw beleid

Meerjarenbegroting 2018 - 2021

Nr.

P.

Omschrijving

I / S

2018

2019

2020

2021

2022

2

8

Incidentele kosten invoering Omgevingswet

(2018 tm 2020), vorming voorziening

I

-1.000.000

0

0

0

0

31

3

Impuls centrum

I

-96.000

0

0

0

0

Totaal nieuw beleid

-1.096.000


Toelichting:

Invoering Omgevingswet (€ 1.000.000 nadelig)
Op dit moment zijn de bedragen van de invoering van de omgevingswet nog niet precies vast te stellen. Om wel alvast rekening te houden met de mogelijke financiële consequenties hiervan is gebruik gemaakt van het VNG-model.

In deze begroting is ervan uitgegaan dat het zittende personeelsbestand de nieuwe taken kan uitvoeren. Hoe de samenstelling van het personeelsbestand er na invoering van de Omgevingswet uit gaat zien is afhankelijk van de ambitiebepaling van de raad. Pas dan kan de benodigde formatie afgezet worden tegen de beschikbare formatie. Bij toekomstige wijzigingen van het personeelsbestand moet rekening worden gehouden dat deze gevolgen hebben voor de afname van diensten van de WODV. Voor formatieve afbouw geldt de afbouwregeling (vierjaarstermijn).

Tot slot past de VNG het model dat nu is gebruikt voor de berekeningen nog aan, zodat onder andere het ambitieniveau er in kan worden meegenomen. Dit alles zorgt ervoor dat de benodigde bedragen gewijzigd zullen worden.

Om de kosten te dekken stellen wij voor om een voorziening in te stellen voor de incidentele invoeringskosten ten laste van de concernreserve. De structurele lasten vanaf 2021 zijn in de meerjarenraming verwerkt.

Impuls Centrum
In december 2016 is een herinrichtingsplan opgesteld voor het centrum. De maatregelen in het plan dienen het centrum kwalitatief te versterken. De maatregelen beslaan veel reguliere zaken. Dit plan bevat een globale onderbouwing voor incidentele lasten (zoals vernieuwen en verplaatsen van fietsenrekken, bankjes, afvalbakken, enkele beplanting en armaturen) van € 96.000.