Wat willen we bereiken?

  • Verbeteren van de bereikbaarheid voor Voorschoten door goede aansluiting op het omringende net van snelwegen en een goede doorstroming van het verkeer richting Leiden en Leidschendam;
  • Aandacht voor de verkeersveiligheid met name voor het langzaam verkeer, extra aandacht besteden aan de veiligheid van schoolroutes;
  • Goede kwaliteit van wegen en straten;
  • Behouden, en waar mogelijk uitbreiden, van het openbaar vervoer.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

2.1
Verkeer en vervoer

Verbeteren van de bereikbaarheid van Voorschoten;

Verbeteren van de verkeersveiligheid van vooral langzaam verkeer. Dit met name door gedrags- beïnvloeding;

Verlagen van het onderhoudsniveau van niveau B naar niveau C.

Met provincie en gemeente Leiden blijven werken aan verbetering bereikbaarheid noordzijde Voorschoten

Monitoren van de bouwwerkzaamheden aan de RijnlandRoute om eventueel met maatregelen de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken

Adviseren en nemen beleidsmaatregelen bij verkeer- en vervoervraagstukken

In samenspraak met samenleving uitvoeren van kleine verkeersmaatregelen zoals plaatsen fietsen(parkeer)voorzieningen, bebording en verkeersdrempels

De openbare ruimte en de daaronder vallende  beheerarealen schoon, heel en veilig houden

Uitvoeren van beheerplannen

2.2
Parkeren

Het reguleren van het parkeeraanbod  waarbij dit geen beperkingen oplevert voor  het behoud van het voorzieningenniveau;

Voldoende parkeergelegenheid voor alle doelgroepen zodanig dat de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd is.

Continueren blauwe zone centrum Voorschoten

Faciliteren van verzoeken voor openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s

2.3
Recreatieve havens

Verbinden van waterrecreatie met het centrum door bijvoorbeeld een passantenhaven en het faciliteren van waterrecreatie in Voorschoten.

Doelen en onderhoud water zijn beschreven in taakveld 2.4.

Vervolgstappen passantenhaven  o.b.v. resultaat haalbaarheidsstudie.

Plan voor uitbreiding van Haven de Kom.

2.4
Economische havens en waterwegen

Economische havens niet van toepassing voor Voorschoten.

De maatregelen voor waterwegen staan bij taakveld 7.2 riolering.

2.5
Openbaar vervoer

Behoud van de kwaliteit van het huidige openbaar vervoersnetwerk.

Inzet gericht op tenminste behoud bestaande kwaliteit en waar mogelijk kwaliteitsverbeteringen nastreven

Invoering Omgevingswet
Verkeer & vervoer is één van de onderwerpen die onder de nieuwe Omgevingswet valt. Binnen het invoeringstraject Omgevingswet wordt dit onderdeel dan ook meegenomen.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?