Vragen en antwoorden over de begroting 2018 gemeente Voorschoten

1 Waarom staat Voorschoten in 2017 onder financieel toezicht?

De gemeente heeft door belangrijke investeringen en noodzakelijke uitgaven over een langere periode een schuldenlast opgebouwd. De provincie Zuid-Holland heeft Voorschoten onder financieel toezicht gesteld, omdat zij vond dat de eerder opgestelde gemeentelijke begroting niet evenwichtig genoeg was en onvoldoende zicht gaf op het verminderen van die schuldenlast.

2 Welke belangrijke uitgaven en investeringen heeft Voorschoten dan de afgelopen jaren gedaan?

Voorschoten heeft 75 miljoen geïnvesteerd in goede en nuttige voorzieningen zoals in nieuwe wegen, scholen, plantsoenen en parken, sportvelden, in nieuwe woonwijken zoals de Krimwijk en Starrenburg, in een vernieuwd dorpscentrum, het verplaatsen van glastuinbouw, het ondergronds krijgen van de Rijnlandroute, vernieuwing van riolering, en in de zorg voor onze ouderen en voor onze  jeugd. Het effect zien we terug in de hoge kwaliteit van wonen en leven in Voorschoten.

3 Wat betekent dat ‘preventief toezicht’?

Preventief toezicht betekent dat de Provincie de begroting en begrotingswijzigingen van de gemeente Voorschoten moet goedkeuren. Dan pas mag de gemeente tot uitvoering overgaan. Zolang de begroting 2018 niet is goedgekeurd, moet het college van Burgemeester en Wethouders alle raadsbesluiten die financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, uiterlijk binnen twee weken na besluitvorming aan de Provincie voorleggen. De gemeente mag pas na instemming de financiële verplichtingen aangaan.

4 Wanneer stopt dit toezicht op Voorschoten?

De gemeente Voorschoten moet een financieel herstelplan maken met een structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenraming. De raad van Voorschoten heeft op 9 november 2017 de begroting over 2018 vastgesteld. De nieuwe begroting 2018 is op basis van het ingediende herstelplan goedgekeurd.  Dan kan in 2018 het preventieve toezicht door de Provincie Zuid-Holland worden ingetrokken. Wilt u de vergadering terugzien? Klik dan hier op de link

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=dfcfe464-608d-4d07-9e6c-bc6cf6c9bb3b&FoundIDs=&year=2017

5 Is de gemeente failliet?

De gemeente Voorschoten is niet failliet, maar geeft wel over een langere periode meer geld uit dan dat er binnenkomst, zodat de begroting niet structureel in evenwicht is. Dit evenwicht brengen we terug door uitgaven te verminderen ten opzichte van voorgaande jaren, en door de inkomsten uit  belastingen te vergroten.

6 Kunnen we als gemeente alles nog betalen?

Wel als de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen worden doorgezet, want de gemeente moet echt minder uitgeven. Dat betekent dat we  kritisch kijken naar de taken die we moeten en kunnen uitvoeren. Veruit de meeste taken van de gemeente zijn wettelijk verplicht. Dat noemen we de kerntaken van de gemeente. De laatste drie jaren zijn er veel (kern)taken bij de gemeente neergelegd die van oudsher door de Provincie of door het Rijk werden uitgevoerd. Denk aan de Bijstand of Jeugdzorg. Kerntaken uitvoeren heeft prioriteit boven niet-wettelijke taken zoals bijvoorbeeld het investeren in vastgoed.
7 Is het waar dat de gemeente zwembad Het Wedde sluit?
De gemeente Voorschoten sluit het zwembad niet, maar stopt in 2021 de bijdrage aan het zwembad. Het zwembad Het Wedde blijft open, ook na het vaststellen van de begroting 2018. De gemeente Voorschoten besteedt de komende 3 jaar €1,2 miljoen euro aan het zwembad. De raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling een motie aangenomen waarbij een Taskforce Zwembad in het leven geroepen wordt die verder onderzoek gaat doen.

8 Wat gaat er dan wel gebeuren met het zwembad?

Het zwembad is voor velen een fijne en belangrijke voorziening, maar er moet jaarlijks te veel belastinggeld bijgelegd worden, namelijk 400.000,- euro. Om ook op termijn het zwembad open te kunnen houden, moeten alle betrokkenen nu samenwerken om zo snel mogelijk tot een gezondere exploitatie te komen. Daarvoor wordt een Taskforce Zwemmen ingesteld.

9 Waarom wordt bezuinigd op de kinderboerderij? Is die niet belangrijk?

De functie van de kinderboerderij staat op zich niet ter discussie. Maar is het nog wel een eerste taak van een gemeente? Nu betaalt de gemeente €73.000,- per jaar als bijdrage. De gemeente heeft minder geld beschikbaar dus moeten we ook een beroep doen op anderen om een steentje bij te dragen. Het voorstel is de subsidie aan de kinderboerderij in de komende jaren op €15.000,- vast te stellen. Aanvullend moet worden gekeken of er mogelijkheden zijn om nieuwe inkomsten te genereren in combinatie met maatschappelijke doelen via bijvoorbeeld donateurs, vrijwilligers of crowd-funding.

10 En waarom ‘spaart’ de gemeente in 2018 €600.000,-? Daarvan kan toch een zwembad betaald worden en/of een kinderboerderij?

We hebben een schuldenlast van €40 miljoen. De gemeente moet  inkomsten en uitgaven duurzaam in evenwicht krijgen. Dat betekent dat we – ook wat de provincie betreft - een deel van de schulden moeten aflossen om financiële en maatschappelijke uitdagingen van komende jaren aan te kunnen gaan. Hoge schulden kosten veel rente en zijn een belemmering om financiële tegenvallers op eigen kracht te kunnen opvangen. Zo kan het zijn dat er meer inwoners in de bijstand terechtkomen. Of dat er een groter beroep op de jeugdzorg wordt gedaan, die betaald wordt uit de gemeentebegroting. Ook is nu al duidelijk dat in 2022 de gemeente jaarlijks €1 miljoen minder precario-inkomsten zal ontvangen door een wetswijziging. Alle inkomsten – ook uit dit soort belastingen – zijn noodzakelijk om alle taken en diensten van de gemeente uit te voeren. Door onze gemeentefinanciën in 2018 en daarna gezonder te maken, staan we sterker als we in de toekomst tegenvallers moeten opvangen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de €600.000 incidenteel zijn. Dat gebruiken we nu voor het aflossen van schulden. Na 2022 moeten we dit inzetten voor het opvangen van de wegvallende inkomsten uit precario. We kunnen die €600.000 dus niet als structurele dekking gebruiken.

11 Waarom maakt de gemeente zich zorgen over haar financiën in het jaar 2022?

We kijken nu al vooruit naar 2022 omdat we weten dat de gemeente Voorschoten dan jaarlijks €1miljoen minder zal ontvangen aan precario-inkomsten.  Als zo’n groot bedrag jaarlijks netto minder binnenkomt kunnen we als gemeente minder taken uitvoeren of moeten we andere inkomsten genereren. De Provincie Zuid-Holland zegt dat we met onze huidige financiële positie als gemeente hier nu al rekening mee moeten houden.

12 Waarom zijn de baten en lasten van de gemeente niet in balans?

Voorschoten heeft geïnvesteerd in goede en nuttige voorzieningen zoals in nieuwe wegen, scholen, plantsoenen en parken, sportvelden, in nieuwe woonwijken zoals de Krimwijk en Starrenburg, in een vernieuwd dorpscentrum, het verplaatsen van glastuinbouw, het ondergronds krijgen van de Rijnlandroute, vernieuwing van riolering, en in de zorg voor onze ouderen en voor onze  jeugd. Het effect zien we terug in de hoge kwaliteit van wonen en leven in Voorschoten.
Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid om een deel van de schulden te kunnen aflossen. De gemeente heeft nieuwe leningen moeten afsluiten om de rente en aflossingen op de oorspronkelijke schulden te kunnen betalen. De gemeente moet daarom nu een inhaalslag maken door extra te bezuinigen, zodat de schulden kunnen worden afgelost.
Een deel van de financiële situatie is ontstaan doordat de gemeente van de landelijke overheid allerlei nieuwe taken heeft gekregen op bijvoorbeeld het gebied van zorg. Deze (wettelijke) taken moeten door de gemeente worden uitgevoerd maar met minder budget.
Een derde oorzaak van de financiële situatie is de verlaging van de uitkering uit het zogenoemde Gemeentefonds. Dit fonds van de rijksoverheid zorgt naast de lokale belastingen voor het grootste deel van de gemeente-inkomsten. Maar de bijdrage uit dat fonds is de afgelopen jaren ook teruggelopen doordat Nederland zich in een economische crisis bevond.

13 Waar kunnen we straks naartoe als het oude cultureel centrum vervangen wordt door woningbouw?

Voorschoten heeft veel culturele activiteiten. Die verdwijnen niet uit Voorschoten. Maar zoals iedereen kan zien is het cultureel centrum een gebouw dat ver over zijn houdbaarheidsdatum is. Daarbij zijn er in Voorschoten ook andere gebouwen waarin culturele activiteiten kunnen worden georganiseerd.

14 Gaan alle voorzieningen in Voorschoten dicht door deze begroting?

Nee, dat zal niet gebeuren. Maar om zoveel mogelijk voorzieningen overeind te houden moeten we met alle betrokkenen innovatief zijn en bedenken hoe we met minder overheidsgeld toch kunnen toekomen. De betrokken inwoners en maatschappelijke organisaties vormen samen met de gemeente een formidabele bron van energie en denkkacht. Het bestuur is er dan ook van overtuigd dat die krachtenbundeling Voorschoten in staat zal stellen om de financiële situatie gezond te maken zodat onze ‘parel aan de Vliet’ voor iedereen blijft glanzen.

15  Blijft Voorschoten ook in 2018 en verder een top-woongemeente?

Ja. Ook met deze begrotingsvoorstellen blijft Voorschoten een aantrekkelijke woongemeente om in op te groeien en oud te worden.  Met deze evenwichtige begroting bieden we straks een goede financiële basis. Ook naar de lange termijn. Ook in 2018 bieden we met deze begroting een stevige en toekomstbestendige basis voor kwalitatieve zorg en dienstverlening aan onze bevolking inclusief de jeugd en rekening houdend met de vergrijzing.