Bijlage 3 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Tabel 158 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

1a Waarde woningen eigenaren

-2.956.259

-2.956.259

-2.956.259

-2.956.259

1c Waarde niet-woningen eigenaren

-312.166

-312.166

-312.166

-312.166

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-227.816

-227.816

-227.816

-227.816

Subtotaal A

-3.496.241

-3.496.241

-3.496.241

-3.496.241

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

1e OZB waarde niet-woningen

76.083

76.083

76.083

76.083

2 Inwoners

3.896.549

3.899.844

3.900.098

3.900.098

3a Eén-ouder-huishoudens

174.972

174.972

174.972

174.972

3b Huishoudens

1.025.433

1.025.433

1.025.433

1.025.433

3c Eenpersoonshuishoudens

76.067

75.715

75.715

75.715

4 Inwoners: jongeren < 20 jaar

1.479.738

1.479.738

1.479.738

1.479.738

5 Inwoners: ouderen > 64 jaar

461.796

461.796

461.796

461.796

5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

48.563

48.563

48.563

48.563

7 Lage inkomens

74.350

74.350

74.350

74.350

7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

620.884

619.695

619.695

619.695

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

700.178

711.604

726.978

741.901

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

93.238

93.380

93.894

94.494

12 Minderheden

354.009

354.009

354.009

354.009

13 Klantenpotentieel lokaal

796.544

796.544

796.544

796.544

14 Klantenpotentieel regionaal

113.142

112.939

112.939

112.939

16 Oppervlakte land

45.822

45.822

45.822

45.822

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

30.826

30.826

30.826

30.826

19 Oppervlakte binnenwater

1.634

1.634

1.634

1.634

21 Oppervlakte bebouwing

61.328

61.328

61.328

61.328

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

321.101

321.127

321.152

321.152

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

227.938

227.938

227.938

227.938

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

4.620

4.620

4.621

4.621

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

5.810

5.810

5.810

5.810

24b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

660.789

660.789

660.789

660.789

25b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

612.436

612.436

612.436

612.436

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

28.067

28.067

28.067

28.067

31a ISV (a) stadsvernieuwing

1.654

1.654

1.654

1.654

31b ISV (b) herstructurering

2.235

2.235

2.235

2.235

32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.514.427

1.514.005

1.514.005

1.514.005

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

12.699

12.699

12.699

12.699

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

184.038

184.038

184.038

184.038

36 Meerkernigheid

9.064

9.064

9.064

9.064

36a Kernen met 500 of meer adressen

55.518

55.518

55.518

55.518

37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

15.025

15.026

15.027

15.027

38 Bedrijfsvestigingen

173.910

173.910

173.910

173.910

39 Vast bedrag

237.799

237.799

237.799

237.799

Subtotaal B

14.198.284

14.211.009

14.227.179

14.242.702

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2018

2019

2020

2021

Uitkeringsfactor

1,502

1,513

1,517

1,512

Subtotaal (B x C (=uf))

21.325.823

21.501.257

21.582.630

21.534.965

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)

-4.802

-5.140

n.v.t.

n.v.t.

61 Suppletieregeling OZB

24.150

12.075

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal D

19.348

6.935

0

0

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)

1.557.926

1.557.926

1.570.980

1.635.010

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU)

10.215

10.215

10.215

10.215

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

37.757

50.342

62.928

75.513

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

94.546

94.546

94.546

94.546

Subtotaal E

1.700.444

1.713.029

1.738.669

1.815.284

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)

2.453.847

2.430.676

2.443.273

2.439.293

173 decentralisatie jeugdzorg (IU)

3.943.509

3.943.515

3.972.642

3.995.320

174 decentralisatie Participatiewet (IU)

281.929

301.543

315.410

354.390

Subtotaal F

6.679.285

6.675.734

6.731.325

6.789.003

Totaal

26.228.659

26.400.714

26.556.383

26.643.011

Functie 921 (incl. WMO huishoudelijke hulp)

19.549.374

19.724.980

19.825.058

19.854.008

Functie 923 (decentralisatie sociaal domein)

6.679.285

6.675.734

6.731.325

6.789.003