Wat willen we bereiken?

  • Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen;
  • Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is;
  • We willen sociale achterstanden en taalachterstanden voorkomen;
  • We willen schooluitval en schoolverzuim voorkomen.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

4.1
Openbaar basisonderwijs

Zorg dragen voor voldoende openbaar onderwijs

Uitvoeren wettelijke taken

4.2
Onderwijshuisvesting

Goede onderwijshuisvesting;

De kwaliteit van de onderwijsgebouwen behouden na de overheveling van de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen

Aanvragen behandelen voor uitbreiding of nieuwbouw

Opstellen Integraal Huisvestings Plan

4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Ieder kind krijgt zoveel mogelijk de ondersteuning die het nodig heeft om aansluiting te vinden en te behouden bij het geschikte onderwijs

Sociale achterstanden en taalachterstanden bij kinderen worden voorkomen. Kinderen tot 4 jaar hebben hierbij onze speciale aandacht

Kinderen de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontwikkelen

Bijstellen en uitvoeren VVE-beleid

Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingen kinderen

Regionaal overleg Passend Onderwijs

Monitoren uitvoering Harmonisatie wet

Uitvoeren subsidiebeleid

Uitvoeren Actieplan
Jeugdwerkeloosheid

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?