Wat willen we bereiken?

  • Er moet een goede balans zijn in het woningaanbod, daardoor kan Voorschoten verschillende doelgroepen aan zich binden. Ook bevordert de voldoende beschikbaarheid van woningen de doorstroming;
  • We willen het dorpse groene karakter behouden, de ruimtelijke opgave voor de komende jaren richt zich daarom op de instandhouding en het beheer van de ruimtelijke structuur van Voorschoten.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

8.1
Ruimtelijke ordening

Reguleren van de samenhang tussen de verschillende functies in het dorp en ontwikkelingen faciliteren die daar aan bijdragen. Dit alles in goed overleg met de inwoners;

Behouden van de status van kwalitatief hoogwaardige groene woongemeente.

Uitwerken en uitvoeren plan van aanpak Omgevingswet

Uitvoeren van de structuurvisie Voorschoten  2025 “Groen, veilig en betrokken”

Deelnemen aan relevante uitwerkingen van de regionale agenda omgevingsvisie 2040 “Hart van Holland”

8.2
Grondexploitatie
(niet-bedrijventerreinen)

Grondbeleid gebruiken voor handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit met, per ontwikkeling, een afweging tussen actief en faciliterend grondbeleid.

Faciliterend grondbeleid voeren waar dat kan en actief waar nodig

Op transparante wijze samenwerken met marktpartijen

Uitvoeren verplicht kostenverhaal
Sluiten van private overeenkomsten

8.3
Wonen en bouwen

*Eén van de beste woongemeenten van Nederland blijven door een gevarieerd aanbod van woningen en aandacht voor kwetsbare doelgroepen;

* Bij vergunning- verlening staat de gebruiker centraal en niet de regel. Er zijn heldere normen waardoor er geldt "aanvragen is toekennen";

*In geval van overtredingen hanteren we een strikt handhavingsbeleid ter bescherming van de woon- en leefomgeving.

Uitvoeren van het beleidskader zoals geformuleerd in de Woonvisie

Met de corporaties en huurders worden prestatie-afspraken uitgevoerd zoals: duurzaamheid; wonen & zorg; beschikbaarheid en kwaliteit woningbouw; taakstelling vergunninghouders

Onderzoeken situatie noodwoningen

Opstellen Vergunningen, Toezicht en Handhavings-beleidsplan

Opstellen jaarlijks Vergunnings-uitvoeringsprogramma

Opstellen jaarlijks Handhavings-uitvoeringsprogramma

Invoering Omgevingswet
2018-2019 staan in het teken van de invoering van de Omgevingswet. Hiervoor hanteren we een programmatische aanpak. Aan de hand van de – begin 2018 – vast te stellen Programmavisie invoering Omgevingswet worden projecten en activiteiten gestart die ons helpen om de instrumenten (o.a. de omgevingsvisie, omgevingsplan en het proces voor het verlenen van omgevingsvergunningen) die de Omgevingswet ons bieden integraal vorm te geven en integraal te benaderen. We zijn daardoor in staat na te denken over wat dit betekent voor de manier waarop we werken en handelen (meer met de belanghebbenden meedenken vanuit een “ja mits” in plaats van een “Nee tenzij” houding). Daarnaast zijn we afhankelijk van het digitaal stelsel dat het Rijk aan het ontwikkelen is en waar wij onze processen en koppelingen op aan moeten sluiten.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?