Bijlage 7 Reactie op de begrotingsscan

De gemeenteraad van Voorschoten heeft bij brief van 22 maart 2017 Gedeputeerde Staten
gevraagd om een begrotingsscan op te stellen. Aanleiding voor de aanvraag is het feit dat de
begroting 2017 en bijbehorende meerjarenraming 2018 – 2020 onder preventief toezicht is
geplaatst. De begroting 2017 voldoet niet aan de criteria van de Gemeentewet en het zgn.
Gemeenschappelijke Financieel Toezichtkader 2014 ‘Kwestie van evenwicht’. Om voor
repressief toezicht in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een structureel en reëel
sluitende (meerjaren)begroting. Dat wil zeggen: de structurele lasten moeten worden gedekt
door structurele baten. Naar oordeel van Gedeputeerde Staten voldoet de begroting 2017-
2020 hier niet aan.

De begrotingsscan is opgesteld met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) voor wat betreft de aanlevering van de benchmarkdata
in hoofdstuk 4. De provincie Zuid-Holland is nadrukkelijk als enige verantwoordelijk van deze
scan. Om die reden is het onderwerp artikel 12 Financiële VerhoudingsWet in deze scan niet
opgenomen omdat dit het domein is van het ministerie BZK.

De uitkomsten van de begrotingsscan zijn niet vrijblijvend. Als follow-up wordt van de raad
of het college een schriftelijke reactie richting Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd, in het
bijzonder ten aanzien van de geschetste oplossingsrichtingen en in hoeverre deze worden
meegenomen bij de opstelling van de begroting 2018. Tevens zijn de conclusies en
aanbevelingen input voor overleg tussen de gemeente en de provincie.

In deze begroting zijn op alle aanbevelingen en enkele conclusies een reactie gegeven. Dit is te vinden in het financiële deel van de begroting onder het kopje "Dekking-schil 2-begrotingsscan".