Wat willen we bereiken?

  • Gezonde, betrokken en actieve inwoners en sterke verenigingen die zoveel mogelijk zelfstandig kunnen opereren;
  • Sport is in onze visie belangrijk voor een gezonde en sociale samenleving. Daarom stimuleren wij de samenwerking van sportverenigingen, zodat ze samen sterker worden en minder een beroep hoeven te doen op de gemeente;
  • We willen dat onze inwoners actief mee kunnen doen aan culturele activiteiten;
  • We werken aan subsidiebeleid dat gebaseerd is op specifieke doelen die we vervolgens gaan nastreven.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

5.1
Sportbeleid en activering

De gemeente vormt een constructieve gesprekspartner voor de verenigingen

De verenigingen werken met elkaar samen als daarmee het bestaansrecht kan worden gegarandeerd en kostenvoordelen kunnen worden behaald

De subsidies worden efficiënt ingezet

De kosten voor de (sport)voorzieningen komen meer terecht bij de gebruikers

Netwerkbijeenkomsten en kennisoverdracht

Uitvoeren subsidiebeleid

Onderbrengen beheer en onderhoud bij de verenigingen

5.2
Sportaccommodaties

De verenigingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte

Zorgvuldig contractbeheer, transparante huur- en/of gebruiksvergoeding

Stimuleren samenwerking verenigingen en sociaal domein

Inzicht in kosten en opbrengsten
sportaccommodaties

Contractmanagement

5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Inzetten op behoud van vitale culturele functies en culturele infrastructuur

Stimuleren samenwerking

Uitvoeren subsidiebeleid

Uitvoeren cultuurnota

5.4
Musea

Het faciliteren van het  Museum Voorschoten

Uitvoeren subsidiebeleid

5.5
Cultureel erfgoed

Koesteren van het tastbare historische karakter van ons dorp waarbij onze monumenten onderdeel blijven van het dagelijks leven

Realiseren van het uitvoerings-programma voor cultureel erfgoed en archeologie

Stimuleren en  faciliteren dat erfgoed als inspiratiebron, katalysator en toetssteen in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen wordt betrokken

Stimuleren en faciliteren van projecten, die kennis- en draagvlak over erfgoed bevorderen (Canon)

Stimuleren van samenwerking met partners, waaronder het vrijwilligerswerk

5.6
Media

Een ondernemende, betaalbare bibliotheek voor alle inwoners met, waar mogelijk, differentiatie op het gebied van financierings-bronnen, activiteiten en samenwerkingspartners

Een vitaal cultureel centrum.

Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten

Nieuwe afspraken met de bibliotheek

Communiceren rondom culturele voorzieningen en evenementen

Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bekostiging van lokale omroepactiviteiten

5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Betrekken van bewoners bij het onderhoud van het openbaar groen

Het met partners vitaal en authentiek houden van het buitengebied Duin Horst en Weide

Herstellen van het als rijksmonument beschermde gemeentelijk deel van het park Ter Wadding

Samen met bewoners invulling geven aan adoptiegroen

Uitvoeren Meerjaren-programma Duin Horst & Weide

Afronden van herstel gemeentelijk deel park historische buitenplaats Ter Wadding

Deelname aan thema’s binnen het Nationaal Park Hollandse Duinen

Invoering Omgevingswet
De Omgevingswet stelt als één van de doelen dat er een veilige en gezonde fysieke leefomgeving in stand wordt gehouden en bereikt met daarbij een goede omgevingskwaliteit. Sport, cultuur en recreatie kan daaraan een bijdrage leveren. Daarom zal ook vanuit dit programma mee worden gedacht in mogelijkheden om de Omgevingswet tot een succes te maken. Binnen programma 5 valt de invoering Omgevingswet onder de taakvelden: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 en 5.7.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?