Wat willen we bereiken?

  • De ambitie is vijf sterren dienstverlening. De dienstverlening is duidelijk, tijdig, klantgericht en toegankelijk. De komende jaren richten we ons op het optimaliseren en stimuleren van de digitale dienstverlening;
  • Voorschoten is een zelfstandige gemeente met haar eigen bestuur en eigen agenda. Het college werkt constructief samen met de gemeenten uit de Leidse Regio en met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg;
  • Burgers herkennen zich in het Voorschotense bestuur. De bestuursstijl is betrouwbaar, open en transparant. Daarom komt beleid zoveel mogelijk tot stand in samenspraak met burgers en hun vertegenwoordigers. Wij stimuleren hierbij het particulier inititatief en scheppen zoveel mogelijk de randvoorwaarden om deze initiatieven mogelijk te maken;
  • De gemeente houdt de lasten in reële termen gelijk en geeft niet meer geld uit dan dat er binnenkomt;
  • Kernwoorden bij de aanpak zijn een integrale en strategische benadering  van al het gemeentelijk bezit en het vergroten van het inzicht in de financiële resultaten ervan. Daarbij is de aanpak  gericht op de uitgangspunten dienstverlenend (in- en extern) en flexibel.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

0.1
Bestuur

Een open en transparante cultuur met een toegankelijk en herkenbaar gemeentebestuur.

Beleid en regelgeving moeten herkenbaar zijn voor onze inwoners.

Het college communiceert op een transparante en respectvolle wijze met de raad en haar inwoners.

Informatiebrieven dragen bij aan het tijdig informeren van raad en burgers.

0.2
Burgerzaken

Tijdig en klantgericht helpen van de inwoners volgens het uitgangspunt "digitaal als het kan, persoonlijk waar nodig".

Voorschoten werkt op afspraak en is aangesloten op MijnOverheid;
Alle daarvoor geschikte gemeentelijke producten zijn digitaal aan te vragen;

Het digitaal vaardig maken van de inwoners met een speciale training.

0.3
Beheer en
overige gebouwen
en gronden

Op adequate wijze beheren van gemeentelijk vastgoed.

Intensiveren bedrijfsmatige aanpak

0.4
Overhead

Het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de dienstverlening.

In overleg treden met het bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde om efficiency en effectiviteit te waarborgen.

0.5
Treasury

De financieringsfunctie van de gemeente is geoptimaliseerd zodat  we een zo hoog mogelijk rendement behalen bij een zo klein mogelijk risico.

Looptijden van uitstaande en aangetrokken geldleningen worden afgestemd op de liquiditeitsprognose  en handhaven schuldenplafond.

0.61
OZB
woningen

De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk.

Toepassen inflatiecorrectie

Toepassen woonlastenbenadering

0.62
OZB
niet-woningen

De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk.

Toepassen inflatiecorrectie.

0.63
Parkeerbelasting

Niet van toepassing voor Voorschoten.

Niet van toepassing voor Voorschoten.

0.64
Overige belastingen

De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk.

Toepassen inflatiecorrectie.

0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds

Bestuur en organisatie zijn tijdig en juist  geïnformeerd over de ontwikkeling van het gemeentefonds . Het is daardoor mogelijk  tijdig te anticiperen op de gevolgen en hierop beleid te ontwikkelen.

In de P&C documenten wordt de raad geïnformeerd over de (verwachte) ontwikkeling van de algemene uitkering.

0.8
Overige
baten en lasten

Verantwoorden van eventuele  taakstellingen en stelposten.

Het ramen van de post onvoorzien.

0.9
Vennootschapsbelasting

Op een verantwoorde wijze de nieuwe regelgeving implementeren in onze (administratieve) organisatie.

Standaardisering dossiervorming en fiscale agenda opnemen in de reguliere P&C-cyclus.

0.10
Mutaties reserves

Verantwoorden van de mutaties in de reserves.

Opnemen van de mutaties van de reserves in de jaarrekening en de begroting.

0.11
Resultaat van de rekening van
baten en lasten

Een structureel en reëel sluitende begroting.

Naleven overkoepelend financieel beleidskader.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?