Toelichting meerjarenperspectief

Tabel 151 Financieel Meerjarenperspectief 2017 - 2021

Programma'sBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Bedragen x € 1.000,-2018201920202021
( "-"= nadeel /
"+"= voordeel )batenlastensaldobatenlastensaldobatenlastensaldobatenlastensaldo
P0 Bestuur en ondersteuning36.257-12.57823.67936.337-12.36823.96936.469-12.10024.36936.621-12.01924.603
P1 Veiligheid124-1.790-1.666124-1.790-1.666124-1.789-1.666124-1.789-1.665
P2 Verkeer en vervoer90-2.798-2.70890-2.891-2.80190-3.053-2.96390-3.585-3.495
P3 Economie179-387-208179-291-112179-290-112179-250-72
P4 Onderwijs53-1.666-1.61353-1.590-1.53753-1.585-1.53253-1.580-1.527
P5 Sport, cultuur en recreatie323-5.234-4.911155-5.087-4.932155-5.006-4.851155-4.476-4.321
P6 Sociaal Domein5.399-17.905-12.5065.319-17.433-12.1145.319-17.372-12.0535.319-17.403-12.084
P7 Volksgezondheid en milieu6.270-5.4308406.379-5.6477326.281-5.6216606.281-5.731550
P8 Wonen en bouwen1.535-3.739-2.2041.291-2.496-1.2051.100-2.305-1.206853-2.206-1.353
Mutaties reserves
P0 Bestuur en ondersteuning382-37344344034426502652500250
P2 Verkeer en vervoer1580158158015815801584580458
P3 Economie13601364004040040000
P4 Onderwijs000000000000
P5 Sport, cultuur en recreatie49-92-4349-92-4349-92-4349-3613
P6 Sociaal Domein3150315000000000
P7 Volksgezondheid en milieu000000000000
P8 Wonen en bouwen1.04401.044450454504568068
Resultaat52.315-51.65765750.563-49.68587850.328-49.2151.11350.500-49.0751.425

Per saldo laat de begroting meerjarig na mutaties over de reserves een resultaat te zien van:

 • 2018   :   €    657.371 voordelig
 • 2019   :   €    878.049 voordelig
 • 2020   :   € 1.112.610 voordelig
 • 2021   :   € 1.425.176 voordelig

De volgende reservemutaties worden met de voorliggende begroting besloten en zijn reeds verwerkt in bovenstaand overzicht:

-      Onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.000.000 ten behoeve van vorming van een
Voorziening Invoering Omgevingswet.
-    Onttrekking concernreserve € 96.000 om het centrum een impuls te geven.
-   Onttrekking aan de volgende reserves ten behoeve van de Reserve Kapitaallasten:
* Concernreserve
* Reserve sportvelden
* Afschrijving Rijnlandroute
* Nog uit te voeren werkzaamheden v.d. Hoevenpark
* Nog uit te voeren werkzaamheden Dobbewijk
* 2e Ontsluitingsweg Krimwijk II
* Volkshuisvesting

In bovenstaand overzicht is het bestemmingsvoorstel nog niet verwerkt. Als bestemmingsvoorstel bij deze begroting is namelijk opgenomen de financiële positie te versterken (en wordt na akkoord van uw raad verwerkt in de cijfers) met de volgende bedragen:
2018 € 600.000, 2019 € 600.000, 2020 € 1.100.000 en 2021 € 1.100.000. Deze bedragen worden gedoteerd aan de concernreserve.

Bovenstaande resultaten na bestemming zijn inclusief incidentele lasten en baten.
Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor 'incidenteel'.

Incidentele baten en lasten
Om te kunnen beoordelen of de begroting structureel in evenwicht is, dat wil zeggen structurele lasten worden door structurele baten afgedekt, dienen de incidentele lasten en baten inzichtelijk te worden gemaakt.

Onder de lasten en baten die in dit overzicht dienen te worden opgenomen, worden verstaan:

 • inkomsten uit grondexploitaties;
 • bijzondere baten uit verkoop van gemeentelijke eigendommen;
 • verkoop tafelzilver;
 • extra dividenduitkering;
 • incidentele bouwleges;
 • extra afschrijvingen ten laste van de exploitatie;
 • extra dotaties aan voorzieningen onder andere voor onderhoud;
 • investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van een reserve komen;
 • dotaties en onttrekkingen aan de algemene reserve;
 • baten en lasten ten gevolge van incidenteel nieuw beleid;
 • voor- en nadelige afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren
 • éénmalige subsidies.

Tabel 152 Incidentele baten en lasten                  (x € 1.000)

Overzicht incidentele baten en lasten

Progr.

Omschijving

Lasten

Baten

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

P0

Verkiezingen

-30

30

P0

VPB-heffing

-31

-64

-15

31

64

15

P2

Impuls centrum

-96

96

P5

Duivenvoorde Corridor wandelpaden

-168

168

P5

Projecten Economische Agende Leidse Regio

-40

-40

-40

40

40

40

P6

Organiseren beschutte werkplekken Participatiewet

-50

50

P6

Verbetering dienstverlening W&I

-40

40

P6

Arbeidsmarktoffensief 2015-2018

-225

225

P8

Omgevingswet

-1.000

1.000

Totaal

-1.650

-134

-55

0

1.650

134

55

0

Saldo incidentele lasten - incidentele baten

0

0

0

0


Uit bovenstaand overzicht blijkt dat alle incidentele lasten worden gedekt uit incidentele baten reserves. Nagenoeg alle dekkingsmiddelen zijn afkomstig uit reserves, behalve van de Duivenvoorde Corridor
wandelpaden, welke gedekt wordt middels een subsidie. De conclusie is dat de incidentele baten en lasten in evenwicht zijn, waardoor het geen effect heeft op het saldo.


Tabel 153 Structureel begrotingsresultaat            
(x € 1.000)

Structureel begrotingsresultaat

Omschrijving (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Vertrekpunt programmabegroting 2018 na wijzigingen

-2.073

-877

-989

-1.424

Dekkingsmogelijkheden 2 t/m 13

1.634

1.755

2.101

2.849

Dekking middels reserves (dekkingsmogelijkheid 1)

1.096

-

-

-

Begrotingsresultaat na reservemutaties

657

878

1.112

1.425

Saldo incidentele lasten en baten

0

0

0

0

Structureel resultaat

657

878

1.112

1.425


De begroting laat 2018 t/m 2021 een structureel overschot zien, waardoor er sprake is van structureel evenwicht.

De volgende reservemutaties vinden plaats in de begroting:

Tabel 154 Onderbouwing mutaties reserves

Onderbouwing mutaties reserves

Bedrag

Programma

Omschrijving

I/S

2018

2019

2020

2021

0

RES Regionale Investeringen

S

250.000

250.000

250.000

250.000

0

Vpb-heffing

I

31.295

63.605

15.088

0

0

CONC.RES Perspectiefnota

S

-37.181

0

0

0

0

CONC.RES Structuurverbetering (t/m 2018)

S

100.308

0

0

0

Verkiezingen

I

30.000

0

0

Totaal P0

344.422

343.605

265.088

250.000

1

Geen reservemutaties

0

0

0

0

Totaal P1

0

0

0

0

2

Knooppunt Voorschoten

S

39.514

39.514

39.514

39.514

2

Vlietwijk fase 2 wegen

S

95.372

95.372

95.372

95.372

2

Herinrichtingsweg Leidseweg Nrd

S

5.983

5.983

5.983

5.983

2

Vlietwijk fase 2 OV

S

17.439

17.439

17.439

17.439

2

Rijnlandroute

S

0

0

0

300.000

Totaal P2

158.308

158.308

158.308

458.308

3

7 Proj. Economische agenda LR/Econ.071 R

I

40.000

40.000

40.000

0

Impuls centrum

I

96.000

0

0

0

Totaal P3

136.000

40.000

40.000

0

4

Geen reservemutaties

0

0

0

0

Totaal P4

0

0

0

0

5

Kunstgrasvelden

S

-42.840

-42.840

-42.840

13.049

Totaal P5

-42.840

-42.840

-42.840

13.049

6

Beschut werk

I

50.000

0

0

0

6

VZ Verbetering dienstverl. W&I

I

40.000

0

0

0

6

Arbeidsmarktoff. 2015-2018

I

225.000

0

0

0

Totaal P6

315.000

0

0

0

7

Geen reservemutaties

0

0

0

0

Totaal P7

0

0

0

0

8

Voorziening Incidente lasten invoering omgevingswet

I

1.000.000

0

0

0

8

Dekking kapitaallasten Dobbewijk, V.d. Hoevenpark

en Krimwijk II

S

18.720

18.720

18.720

18.720

8

Afsluiting Grex DVC

S

21.201

21.625

22.057

22.498

8

REK.16-Actualisatie GREX DVC

S

3.913

4.195

4.195

26.979

Totaal P8

1.043.834

44.540

44.972

68.197

Totaal reservemutaties

1.954.724

543.613

465.528

789.554

Waarvan

Totaal incidentele reservemutaties

I

1.482.295

133.605

55.088

0

Totaal structurele reservemutaties

S

472.429

410.008

410.440

789.554