Meerjarenbeeld 2018-2021

Algemeen

Deze begroting is gebaseerd op het verzamelvoorstel en de nota financieel herstel. Na wijzigingen en verwerking van het dekkingsplan is de meerjarenbegroting sluitend en is er sprake van structureel en reëel evenwicht. Dit betekent dat structurele uitgaven gedekt worden door structurele inkomsten.

Ontwikkeling begrotingssaldo
Aangezien de nota financieel herstel niet is vastgesteld, staat in onderstaande tabel de ontwikkeling van het begrotingssaldo na vaststelling van het verzamelvoorstel weergegeven. Het eerste deel van de tabel sluit aan bij het meerjarenbeeld zoals dat in de nota financieel herstel is opgenomen, echter zijn de PM-posten gekwantificeerd. De wijzigingen na de nota financieel herstel zijn in deel 2 van de tabel opgenomen. Dit betreffen voornamelijk financieel technische correcties en overige autonome ontwikkelingen. De toelichting op deze wijzigingen zijn na de tabel meerjarenraming opgenomen.


Tabel 142 Tabel meerjarenraming 2018-2021        (- = nadelig, + = voordelig)

Meerjarenbegroting 2018 - 2021

Nr.

Omschrijving

*

2018

2019

2020

2021

2022

Uitgangspunt begroting 2018 =

verzamelvoorstel 2017

Vertrekpunt van de begroting 2018

conform verzamelvoorstel

230.176

473.784

423.098

423.098

423.098

Structurele effecten najaarsnota 2016

0

0

0

0

0

Meicirculaire 2017

142.000

161.000

114.000

129.000

129.000

Beginsaldo nota financieel herstel 2018

372.176

634.784

537.098

552.098

552.098

Wijzigingen nota financieel herstel 2018

Budgetneutrale ontwikkelingen

1

Inlening jeugdteam

S

0

0

0

0

0

Autonome ontwikkelingen

2

Incidentele kosten invoering Omgevingswet

(2018 tm 2020), vorming voorziening

I

-1.000.000

0

0

0

0

3

Structurele kosten invoering Omgevingswet

S

0

0

0

-125.000

-110.000

4

Pensioenverhoging griffie, verhoging

aanwezigheidsbijdrage raadsleden

S

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

5

Bijdrage Holland Rijnland

S

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

6

GR Inkoopbureau H10

S

-8.750

-8.750

-8.750

-8.750

-8.750

7

Energieakkoord Holland Rijnland

S

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

8

Bijdrage WODV begroting 2018

S

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Overige ontwikkelingen

9

Correctie structurele mutatie reserve BUIG

S

0

40.000

40.000

40.000

40.000

10

Jeugd

S

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

11

Regionale verkeers- en milieukaart

S

-8.206

-8.206

-8.206

-8.206

-8.206

12

Lagere dotatie reserve kapitaallasten sportvelden

tgv afschaffing precariobelasting per 1-1-2022

I

0

0

0

55.889

72.000

Beheerplannen

13

Actualiseren beheerplannen

S

-1.608.540

-1.724.140

-1.851.540

-1.951.514

-1.951.514

14

Actualiseren beheerplan vastgoed

I

0

0

0

0

0

15

Beheerplan schoon

S

PM

PM

Pm

PM

PM

Totaal wijzigingen nota

financieel herstel 2018

-2.922.496

-2.024.096

-2.151.496

-2.320.581

-2.289.470

Vertrekpunt programmabegroting 2018

-2.550.320

-1.389.312

-1.614.398

-1.768.483

-1.737.372

Meerjarenbegroting 2018 - 2021

Nr.

Omschrijving

*

2018

2019

2020

2021

2022

Vertrekpunt programmabegroting 2018

-2.550.320

-1.389.312

-1.614.398

-1.768.483

-1.737.372

Wijziging begroting na nota

financieel herstel

16

Cumulatieve effecten basisjaar gemeentefonds

S

50.787

50.787

388.888

380.673

294.850

17

Kapitaallasten

S

280.362

209.726

51.818

-106.239

-150.433

18

Bijdrage ODWH van P8 naar P7

S

0

0

0

0

0

19

Bijdrage WODV begroting 2018 na

zienswijzen VS en WS

S

-24.894

-45.728

-65.866

-70.752

-70.752

20

Bijdrage WODV, cao wijziging

salarisverhoging 3,25%

S

0

0

0

0

0

21

Afschaffing precariobelasting

S

0

0

0

0

-1.075.000

22

Bijdrage RDOG HM

S

-28.721

-28.721

-28.721

-28.721

-28.721

23

Inflatiecorrectie belastingen en rechten

S

82.896

82.896

82.896

82.896

82.896

24

Financieringseffecten

S

19.033

33.502

-13.043

-122.509

-134.428

25

Bijdrage BSGR

S

15.481

21.965

21.965

21.965

21.965

26

Centrale huisvesting WODV

-

-

-

-

-

27

Reorganisatie WODV

-

-

-

-

-

28

Verhoging leges omgevingsvergunningen

S

214.334

214.334

214.334

214.334

214.334

29

Rente grex Duivenvoorde Corridor

S

-36.035

-26.350

-26.510

-26.670

-26.830

30

Terugdraaien compensatie precariobelasting

rioolheffing

S

0

0

0

0

117.000

31

Impuls centrum

I

-96.000

0

0

0

0

Totaal wijzigingen begroting na nota

financieel herstel 2018

477.243

512.411

625.760

344.977

-755.119

Vertrekpunt programmabegroting 2018

-2.073.077

-876.901

-988.638

-1.423.506

-2.492.491

* I = incidenteel, S = structureel


Tabel 143 Toelichting wijzigingen

Toelichting wijzigingen

Onderwerp

Bedrag

Toelichting

1. Inlening jeugdteam

0

In het kader van de lokale vertaling en uitvoering van de Innovatieagenda Haaglanden wordt formatie bij gecontracteerde jeugdhulpaanbieders ingeleend bij Cardea, GGZ Rivierduinen en Curium voor intensieve ambulante begeleiding binnen het CJG Voorschoten. Dit past bij de vastgestelde uitgangspunten van zorg dichtbij (fysiek nabij en, zo veel als mogelijk is, binnen het systeem van jeugdigen organiseren) en moet op termijn doorstroming naar zwaardere zorg verminderen.  Er worden periodiek gesprekken met de aanbieders gevoerd. De ervaringen zijn positief, ook vanwege korte lijnen en expertise uitwisseling binnen de partners van het CJG Voorschoten. Wij stellen voor hier meer budget voor te ramen (€ 250.000 i.p.v. € 215.000). Dit wordt binnen programma 6 opgevangen, waardoor dit een budgettair neutrale wijziging betreft.

2. Incidentele kosten invoering omgevingswet

- € 1.000.000 (2018-2020)

Op dit moment zijn de bedragen van de invoering van de omgevingswet nog niet precies vast te stellen. Om wel alvast rekening te houden met de mogelijke financiële consequenties hiervan, is gebruik gemaakt van het VNG-model. In deze begroting is ervan uitgegaan dat het zittende personeelsbestand de nieuwe taken kan uitvoeren. Hoe de samenstelling van het personeelsbestand er na invoering van de Omgevingswet uit gaat zien is afhankelijk van de ambitiebepaling van de raad. Pas dan kan de benodigde formatie afgezet worden tegen de beschikbare formatie.
Bij toekomstige wijzigingen van het personeelsbestand moet rekening worden gehouden dat deze gevolgen hebben voor de afname van diensten van de WODV. Voor formatieve afbouw geldt de afbouwregeling (4 jaarstermijn).
Tot slot past de VNG het model dat nu is gebruikt voor de berekeningen nog aan, zodat onder andere het ambitieniveau er in kan worden meegenomen.
Dit alles zorgt ervoor dat de benodigde bedragen gewijzigd zullen worden.

3. Structurele kosten invoering omgevingswet

- € 125.000
(in 2021)

4. Pensioenverhoging griffie, aanwezigheidsbijdrage raadsleden

- € 20.000

De raming van de salarissen van de griffie van Voorschoten is nog gebaseerd op oudere jaren. Door de salarisverhogingen die hebben plaats gehad en de stijging van de pensioenpremie is een verhoging van € 6.000,-- noodzakelijk. De raadsvergoeding is, nadat er in 2014 en 2015 geen verhoging is geweest, met 6,5% gestegen.
Ook de onkostenvergoeding is aangepast. Een verhoging van de raming met € 14.000,- is noodzakelijk.

5. Bijdrage Holland Rijnland

€ 8.000

De gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland heeft de begroting 2018 ev voor zienswijzen voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Door met name een verlaging van de frictie en transitiekosten vallen de kosten ten opzichte van 2017 € 8.000 lager uit.

6. GR Inkoopbureau H10

- € 8.750

De gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10 heeft de begroting 2018 ev voor zienswijzen voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Mede door maatregelen die voortvloeien uit de evaluatie van het inkoopbureau liggen de ramingen hoger dan in de meerjarenbegroting 2017 van het inkoopbureau. De bijdrage voor Voorschoten ligt voor 2018 € 8.750 hoger dan waar in de meerjarenbegroting van de gemeente rekening mee is gehouden.

7. Energie-akkoord Holland Rijnland

€ 0 tot
- € 26.000

In een apart raadsvoorstel wordt instemming gevraagd voor het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 en wordt de bijdrage met dekking voor 2017 en 2018 geregeld. De omvang van de gemeentelijke financiële bijdrage aan de uitvoering van het akkoord voor de jaren 2019-2025 is nog niet bekend, maar er wordt alvast rekening gehouden met de hoogte van de bijdrage 2018 € 26.000. Met het energieakkoord worden de volgende afspraken gemaakt:
• De ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn;
• De ambities om in 2025:
- 2,5 PJ minder energie te verbruiken ten opzichte van 2014;
- 2,5 PJ duurzame energie op te wekken door zonne- en windenergie;

- Andere vormen van duurzame energie zoals biomassa en geothermie te stimuleren;
- Stevig in te zetten op warmtetransitie.

8. Bijdrage WODV

- € 35.000

Binnen de gemeenschappelijke regeling WODV zijn er een aantal ontwikkelingen die invloed hebben op de bijdrage van Voorschoten. Zo zijn de salarislasten gestegen, net als de pensioenpremie. Ondanks deze stijging is de formatie van de WODV gedaald wat weer een positief effect heeft op de begroting van de WODV. Echter, om mee te gaan met de ontwikkelingen op ICT gebied is een informatiebeleidsplan opgesteld met bijbehorende investeringen. De gemeente Voorschoten heeft aangegeven deze ontwikkelingen op ICT gebied te steunen, echter alleen voor de wettelijke taken en bijbehorende veiligheid.

Het innovatieve deel in het informatiebeleidsplan kan voor wat betreft Voorschoten niet worden opgepakt gezien het preventieve toezicht. Dit is ontkoombaar en uitstelbaar.
Voorschoten gaat er in dit plan vanuit dat het Algemeen Bestuur van de WODV de ingediende zienswijze overneemt. De effecten voor Voorschoten vallen daarmee € 35.000 nadelig uit.

9. Structurele mutatie reserve BUIG

€ 0 tot € 40.000

In de primitieve begroting is bij de correctie van de begroting het terugdraaien van een onttrekking aan de reserve structureel verwerkt terwijl deze alleen voor 2017 en 2018 moest worden verwerkt. Hierdoor zit er vanaf 2019 een nadeel van € 40.000 in de begroting. Dit wordt hiermee gecorrigeerd.

10. Jeugd

- € 250.000

In de nota financieel herstel is een verhoging voor maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp PM geraamd. Op basis van de huidige inzichten over 2017 wordt de stijging geraamd op € 250.000 structureel. Deze verwachting kent overigens een groot aantal onzekerheden.
De behoefte aan jeugdhulp is gelet op de doelgroep en de aard en duur lastig te prognosticeren. Daarnaast kent de Jeugdwet naast de gemeente andere verwijzers naar jeugdhulp en is aan jeugdhulpaanbieders een grote mate van vrijheid toegekend bij de invulling van de hulp.
Verder draagt de vertraging bij de indiening van declaraties bij aan de onzekerheid rond de prognoses.

11. Regionale verkeers- en milieukaart

- € 8.206

De Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) van Holland Rijnland is een beleidsondersteunend instrument, waarmee verkeers- en milieuberekeningen kunnen worden uitgevoerd. De coördinatie en bekostiging van de RVMK lag de afgelopen jaren bij Holland Rijnland. In het kader van de Kracht 15/ takendiscussie is binnen Holland Rijnland besloten om deze werkzaamheden niet meer uit te voeren. De gemeente Leiden is bereid gevonden om als verkeersmodellenbureau op te treden. Hier is een totaalbedrag van € 185.000,- per jaar voor nodig. De provincie draagt € 40.000,- bij. De overige kosten worden verdeeld naar rato van het inwoneraantal onder de overige gemeenten. Voor Voorschoten komt dit neer op een bedrag van € 8.206 per jaar. De definitieve samenwerking wordt vastgelegd in zogenaamde samenwerkingsovereenkomsten tussen Leiden als verkeersmodellenbureau en de individuele gemeenten.

12. Lagere dotatie reserve kapitaallasten sportvelden tgv afschaffing precariobelasting per 1-1-2022

€ 55.889 (in 2021 en € 72.000 in 2022 t/m 2026)

Per 1-1-2022 wordt de precarioheffing afgeschaft. Voor de dekking van de kunstgrasvelden wordt jaarlijks  € 72.000 van de precario-opbrengsten en € 20.322 exploitatiebudget natuurgrasvelden aan de reserve kapitaallasten sportvelden gedoteerd. 10 jaar lang zou de precario-opbrengst gedoteerd worden aan deze reserve. Per 31-12-2026 zou het saldo van de reserve € 415.889 bedragen. De dotatie van het exploitatiebudget natuurgrasvelden dekt precies de kapitaallasten van het deel (de onderlaag van de kunstgrasvelden) dat in 40 jaar wordt afgeschreven en is toereikend.
De precario-opbrensten kunnen tot 2022 worden gedoteerd, terwijl er tot 2027 op was gerekend.

De dotaties van precariobelasting voor 10 jaar waren niet noodzakelijk, maar gaven een buffer in de reserve kapitaallasten voor toekomstige investeringen. Per 2027 zou de reserve kapitaallasten € 415.889 bedragen.

In 2021 bereikt de reserve het benodigde bedrag aan dekking voor het deel (de toplaag) dat in 10 jaar wordt afgeschreven. In 2021 hoeft € 55.889 minder gedoteerd te worden aan de reserve dan is geraamd en van 2022 t/m 2026 € 72.000 minder.

13. Actualiseren beheerplannen

- € 1.608.540 tot
- € 1.951.514

De beheerplannen zijn in 2016 geactualiseerd. In het verzamelvoorstel zijn de beheerplannen niet meegenomen. Aangezien de raad de beheerplannen heeft vastgesteld, worden in deze begroting 2018 wel de vastgestelde bedragen verwerkt. De uitkomsten (=bezuiniging) van de begrotingsscan en de second opinion op de uitgangspunten van de beheerplannen worden bij de begroting als dekkingsmiddel ingezet.
NB: De financiële middelen (€ 1.544.140) voor onder andere het groot onderhoud zoals opgenomen in de beheerplannen zijn in 2017 niet toegekend. Hierdoor hebben in 2017 de stortingen in de voorzieningen niet plaatsgevonden. Er zijn dan ook te weinig financiële middelen om toekomstige uitgaven voor groot onderhoud te dekken. Afhankelijk van het verwerken van de maatregelen van de begrotingsscan en second opinion zal blijken in welke omvang stortingen noodzakelijk zijn.

14. Actualisering beheerplan vastgoed

€ 0

Beheerplan vastgoed wordt seperaat in de raad behandeld. Als het stuk conform wordt vastgesteld heeft het geen financiële consequenties.

15. Beheerplan schoon

-

Momenteel wordt er gewerkt aan beheerplan schoon. Dit beheerplan heeft betrekking op het schoonhouden van de openbare ruimte. De financiële consequenties zijn nog onduidelijk.

16. Cumulatieve effecten gemeentefonds

€ 50.787 in oplopend naar € 380.673 in 2021

Toepassing van de juiste definitie van de maatstaf verblijfsobjecten het actualiseren van de aansluiting van 2021 van de meicirculaire leidt tot mutaties ten opzichte van hetgeen in de nota financieel herstel is gepresenteerd.

17. Kapitaallasten

€ 280.362 in 2018 aflopend naar - € 106.239

De mutatie in kapitaallasten levert ten gevolge van temporisering in de investeringen voordeel op in 2018 tm 2020 een en vanaf 2021 een nadeel.

18. Bijdrage ODWH van P8 naar P7

€ 0

Deze budgetneutrale wijziging is noodzakelijk om de bijdrage aan de Omgevingsdienst West Holland op het juiste programma te ramen.

19. Bijdrage WODV, begroting 2018 na zienswijzen VS en WS

- € 24.894 aflopend naar
- € 70.752

De WODV heeft anders besloten dan in de zienswijze van Voorschoten stond. De financiële consequenties voor Voorschoten worden hiermee verwerkt.

20. Bijdrage WODV, CAO wijziging salarisverhoging 3,25%

€ 0

In de meicirculaire is de CAO wijziging reeds aangekondigd. Dit is doorgerekend voor de WODV. Aangezien hier reeds middelen voor zijn gereserveerd is dit nu een budgetneutrale wijziging.

21. Afschaffing precariobelasting

- € 1.075.000
m.i.v. 2022

De precariobelasting op kabels en leidingen wordt definitief afgeschaft met ingang van 2022. Dit betekent dat uiterlijk met ingang van 2022 een bedrag ter hoogte van € 1.075.000 aan belastinginkomsten wegvalt. Gemeenten mogen nog maximaal tot en met 2021 deze vorm van precariobelasting heffen, maar wel tegen ten hoogste het tarief zoals dat gold op 1 januari 2016.

22. Bijdrage RDOG

- € 21.233

Deze stijging van de bijdrage GR RDOG Hollands Midden betreft een autonome ontwikkeling.

23. Inflatiecorrectie belastingen en rechten

€ 82.896

De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage en bedraagt voor 2018 1,4% (geharmoniseerde consumentenprijsindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen.

24. Financieringseffecten

€ 19.033 aflopend tot - € 122.509

De consequenties van de begroting 2018 zijn verwerkt in de nieuwe meerjarenbalans (zie § Financiering). Uitgangspunt hierbij is o.a. dat met een maximum jaarlijks investeringsvolume van € 4,0 mln. rekening wordt gehouden. De hieruit voortvloeiende de financieringsbehoefte wordt tegen de verwachte markttarieven geleend waarbij in eerste instantie de rekening courantfaciliteit maximaal wordt ingezet. De hier opgevoerde aanpassingen van de rentelasten en –baten vloeien voort uit deze actualisering van de financieringsprognose.

25. Bijdrage BSGR

€15.481 oplopend naar € 21.965

Vanaf 2018 worden de deelnemersbijdragen berekend aan de hand van een zuiver KostPrijsCalculatie-model (KPC-model). Op basis van de uitkomsten van dit KPC-model wordt de geraamde bijdrage aan de BSGR verlaagd.

26. Centrale huisvesting

-

Centrale huisvesting wordt separaat in de raad behandeld. De financiële consequenties worden middels een begrotingswijziging verwerkt in de begroting.

27. Reorganisatie WODV

-

De WODV heeft een reorganisatie aangekondigd. Per oktober 2017 zal een transitiemanager dit traject nader vormgeven. Op dit moment zijn de wijzigingen nog niet bekend en dus ook de financiële consequenties niet.

28. Verhoging leges omgevingsvergunningen

€ 214.334

Om de uitvoeringskosten van de Wabo zoveel mogelijk te dekken uit de legesopbrengsten zullen de tarieven voor de Wabo-leges worden aangepast. Hierdoor stijgt, naast de legesinkomsten, de mate van kostendekkendheid van circa 45% tot 85%.

29. Rente grex DVC

- € 36.035 oplopend naar - €26.510

Door ontwikkelingen in de grex DVC moet de rente eveneens in de begroting worden aangepast.

30. Terugdraaien compensatie precariobelasting rioolheffing

€ 117.000

In 2015 is bij amendement besloten om de precario op te hogen, waarvan € 117.000 als tegemoetkoming naar de burger in de rioolheffing moest worden verwerkt. Met het afschaffen van de precario moet dit worden teruggedraaid.

31. Impuls centrum

- € 96.000

In december 2016 is een herinrichtingsplan opgesteld voor het centrum. De maatregelen in het plan dienen het centrum kwalitatief te versterken. De maatregelen beslaan veel reguliere zaken. Dit plan bevat een globale onderbouwing voor incidentele lasten (zoals vernieuwen en verplaatsen van fietsenrekken, bankjes, afvalbakken, enkele beplanting en armaturen) van € 96.000.