Bijlage 2 Reserves en voorzieningen

Tabel 156 Reserves                     (bedragen x € 1.000)

Overzicht reserves

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

2017-2021                  per 31 december

2017

2018

2019

2020

2021

Algemene reserves

Concernreserve

14.502

13.246

13.087

13.005

12.956

Reserve weerstandsvermogen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal algemene reserves

18.502

17.246

17.087

17.005

16.956

Bestemmingreserves

Best.res. bovenwijkse voorzieningen

845

845

845

845

845

Best.res. advies groep toegankelijkheid

19

19

19

19

19

Best.res. Volkshuisvesting

499

499

499

499

499

Best.res. expl. gemeentelijke accomm.

53

53

53

53

53

Best.res. egalisatieres.sociaal domein

1.475

1.425

1.425

1.425

1.425

Best.res. regionale investeringen

1.250

1.000

750

500

250

Best.res. duurzaamheid

248

248

248

248

248

Best.res. Gemeentewerf

805

805

805

805

805

Best.res. rekenkamercommissie WVO

73

73

73

73

73

Best.res. dekking tekorten BUIG

1.711

1.446

1.446

1.446

1.446

Best.res. Vlietwijk-KEEL (nagekomen k.)

15

15

15

15

15

Best.res. Noord Hofland (nagekomen k.)

39

39

39

39

39

Best.reserve monumenten

290

290

290

290

290

Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening)

3.588

3.454

3.320

3.186

2.696

Totaal bestemmingreserves

10.909

10.210

9.826

9.442

8.702

Totaal Reserves

29.411

27.457

26.913

26.447

25.658

Tabel 157 Voorzieningen                  (bedragen x 1.000)

Overzicht voorzieningen

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

2017-2021                  per 31 december

2017

2018

2019

2020

2021

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Ondh.gebouwen, accom.en schoolgeb.

Voorziening buitenonderhoud schoolgeb.

316

316

316

316

316

Overige onderhoudsvoorzieningen

Voorz. onderhoud bijzonder onderwijs

11

11

11

11

11

Voorz. Openbare verlichting

80

12

-48

-87

-79

Voorz. baggerwerkzaamheden

0

11

21

32

42

Voorz. Speelplaatsen

12

9

70

85

157

Voorziening onderhoud wegen

80

-393

-915

-1.286

-1.672

Voorziening onderhoud VRI

0

47

111

167

179

Voorziening onderhoud bruggen

0

-5

-24

-32

-31

Voorziening invoering Omgevingswet

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal

onderhoudsegelisatievoorzieningen

499

1.007

541

205

-76

Voorziening toek.verv.inv.heffing

Voorziening riolering

1.226

902

737

572

407

Voorziening afvalstoffenheffing

820

820

820

820

820

Totaal

voorziening toek.verv.inv.heffing

2.046

1.721

1.556

1.391

1.226

Voorzieningen voor verplichtingen

Voorz. pensioenverplichtingen (bestuur)

1.667

1.793

1.920

2.047

2.173

Voorz. spaarcontracten

42

42

42

42

42

Voorz. beeldenplan

27

27

27

27

27

Voorz. parkeergarage Rabobank Niersman

3.251

3.251

3.251

3.251

3.251

Voorzieningen voor risico's

Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning

19

19

19

19

19

Totaal voorzieningen voor

verplichtingen, verliezen en risico's

5.005

5.132

5.259

5.385

5.512

Totaal voorzieningen

7.551

7.860

7.356

6.982

6.662

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal reserves

29.411

27.457

26.913

26.447

25.658

Totaal voorzieningen

7.551

7.860

7.356

6.982

6.662

Totaal reserves en voorzieningen

36.962

35.317

34.269

33.429

32.320

NB: De stand van de voorzieningen lijken nu negatief, maar deze meerjarenstanden zijn gebaseerd op de huidige beheerplannen in kwaliteitsniveau B, en er is nog geen rekening gehouden met de besparingen van kwaliteitsniveau B naar C.  Bij de jaarrekening 2017 zullen de standen van alle voorzieningen herzien worden, zodanig dat een nulstand in enig jaar niet ter sprake is en de besluitvorming over de begroting daarin verwerkt is. De geraamde uitgaven op de voorzieningen zijn nog niet aangepast aan het verlagen van het onderhoudsniveau.