Samenvatting

Tabel 7                        (x € 1.000)

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2018

2019

2020

2021

( "-"= nadeel /

"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

1.971

-4.551

-2.580

1.939

-4.512

-2.573

1.907

-4.463

-2.556

1.804

-4.370

-2.566

P1 Veiligheid

124

-1.790

-1.666

124

-1.790

-1.666

124

-1.789

-1.666

124

-1.789

-1.665

P2 Verkeer en vervoer

90

-2.798

-2.708

90

-2.891

-2.801

90

-3.053

-2.963

90

-3.585

-3.495

P3 Economie

179

-387

-208

179

-291

-112

179

-290

-112

179

-250

-72

P4 Onderwijs

53

-1.666

-1.613

53

-1.590

-1.537

53

-1.585

-1.532

53

-1.580

-1.527

P5 Sport, cultuur en recreatie

323

-5.234

-4.911

155

-5.087

-4.932

155

-5.006

-4.851

155

-4.476

-4.321

P6 Sociaal Domein

5.399

-17.905

-12.506

5.319

-17.433

-12.114

5.319

-17.372

-12.053

5.319

-17.403

-12.084

P7 Volksgezondheid en milieu

6.270

-5.430

840

6.379

-5.647

732

6.281

-5.621

660

6.281

-5.731

550

P8 Wonen en bouwen

1.535

-3.739

-2.204

1.291

-2.496

-1.205

1.100

-2.305

-1.206

853

-2.206

-1.353

Totaal programma's

15.944

-43.501

-27.557

15.529

-41.736

-26.207

15.208

-41.486

-26.278

14.857

-41.390

-26.533

Algemene dekkingsmiddelen

34.263

-1.110

33.153

34.374

-889

33.486

34.538

-800

33.738

34.794

-822

33.972

Overhead

24

-6.860

-6.836

24

-6.878

-6.854

24

-6.796

-6.772

24

-6.800

-6.777

Heffing vennootschapsbelasting

0

-31

-31

0

-64

-64

0

-15

-15

0

0

0

Onvoorzien

0

-26

-26

0

-26

-26

0

-26

-26

0

-26

-26

Saldo van baten en lasten

50.231

-51.528

-1.297

49.927

-49.592

334

49.770

-49.123

647

49.674

-49.039

636

Mutaties reserves

2.084

-130

1.955

636

-92

544

558

-92

466

826

-36

790

Resultaat

52.315

-51.657

657

50.563

-49.685

878

50.328

-49.215

1.113

50.500

-49.075

1.425

* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0.

* Als bestemmingsvoorstel bij deze begroting is opgenomen de financiële positie te versterken (en wordt na akkoord van uw raad verwerkt in de cijfers) met de volgende bedragen:

2018 € 600.000, 2019 € 600.000, 2020 € 1.100.000 en 2021 € 1.100.000. Deze bedragen worden gedoteerd aan de concernreserve. De resterende begrotingssaldi bedragen na deze dotatie:

2018 € 57.371
2019 € 278.049
2020 € 12.610
2021 € 325.176