Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (openbare ruimte, gebouwen) komt in meerdere programma’s van deze begroting terug. Het vormt financieel gezien een aanzienlijk deel van de begroting en is maatschappelijk gezien van groot belang. Voor het goed functioneren van de samenleving is het noodzakelijk dat de gemeente haar eigendommen (kapitaalgoederen) in goede staat onderhoudt. In samenwerking met betrokken partijen streven wij naar een aantrekkelijke, duurzame en groene woonomgeving.

De kapitaalgoederen worden beheerd op basis van beheerplannen. In deze beheerplannen staat aangegeven wat de doelstellingen zijn en welke activiteiten wij verrichten.  In 2018 wordt het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen verlaagd van basis naar sober (kwaliteitsniveau C). Met slim en doelmatig onderhoud gaan wij de kapitaalgoederen op een minimumniveau onderhouden.

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer


Tabel 118 Beheerplannen Verkeer en Vervoer

Onderdeel

Kwaliteits-niveau

Toelichting

Beheerplan wegen 2016-2020

C

Er is sprake van onderhoud op niveau D (12% van het areaal) Uitgangspunt is om de onderhoudsachterstanden in te lopen om de veiligheid en functionaliteit van de wegen te waarborgen. Het risico op ongevallen en aansprakelijkheden neemt toe en er wordt vaker onderhoud op kleinere oppervlakten uitgevoerd. Het verhogen van het kwaliteitsniveau van D naar C is in de onderhoudsplannen en de begroting 2018 opgenomen.

Beheerplan bruggen 2016-2020

C

Uitvoeren van de maatregelen die benodigd zijn om de functionaliteit te waarborgen en de veiligheid te garanderen.

Beheerplan openbare verlichting 2016-2020

C

De achterstanden voor de vervanging van openbare verlichting worden de komende jaren voor een deel ingelopen. Het uitgangspunt is een duurzame instandhouding met bedrijfszekerheid en veiligheid.

Beheerplan verkeersregel-installaties 2016-2020

C

Het areaal is in 2017 geheel vernieuwd en op orde.

Beheerplan wegmeubilair 2016-2020

C

In dit plan zijn borden, hekwerk, fietsvoorzieningen en palen opgenomen.


Areaalgegevens

Het openbaar gebied dat de gemeente beheert, omvat een omvangrijk aantal objecten. Enkele getallen:

Verkeer en vervoer

Verharding

circa

1,1

km2

Lichtmasten

circa

4320

stuks

Verkeersregelinstallaties

12

stuks

Civieltechnische kunstwerken

107

stuks

Uitdagingen en risico's
Verlagen onderhoudsniveau en onderhoudsachterstanden
Om op kosten te besparen is ervoor gekozen om in 2018 het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen te verlagen naar sober. (kwaliteitsniveau C) Op dit niveau voldoet de gemeente aan haar wettelijk zorgplicht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het verlagen van het onderhoudsniveau zal in 2018 voor inwoners direct zichtbaar worden voor het kapitaalgoed groen en na meerdere jaren ook voor de overige kapitaalgoederen. De uitstraling van de openbare ruimte zal rommeliger en minder eenduidig overkomen en het risico op ongevallen en aansprakelijkheden neemt toe.
Binnen de onderhoudsbudgetten bestaat geen ruimte om gewenste aanpassingen voor de inrichting of duurzaamheid door te voeren. Het integraal oppakken van projecten zal zonder extra financiering daardoor beperkt mogelijk zijn.
Voor de kapitaalgoederen riolering, wegen en openbare verlichting is er een achterstand in het onderhoud van het kapitaalgoed. Om kapitaalvernietiging te voorkomen en de openbare ruimte veilig te houden ligt de komende jaren de prioriteit om deze achterstanden in te lopen. Hiermee is in deze begroting rekening gehouden.

Innovatie en duurzaamheid
Verduurzaming van het onderhoud en de keuze van materialen zal alleen plaats vinden wanneer dit financieel past. De afgelopen jaren heeft verduurzaming plaats gevonden bij verkeersregelinstallaties. Deze zijn allemaal vervangen voor energiezuinige installaties (LED). Bij de vervanging en groot onderhoud van de openbare verlichting wordt LED verlichting toegepast.
De beperkte financiële middelen maken het noodzakelijk om te innoveren op het beheer van de kapitaalgoederen. De komende jaren wordt onderzocht welke innovaties ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteit en duurzaamheid van de kapitaalgoederen in stand worden gehouden of verbeterd.


Tabel 119 Lasten in de begroting                     
(x € 1.000)

Onderdeel

2018

2019

2020

2021

toelichting

Wegen

klein onderhoud en beheer

175

175

175

175

asfaltonderhoud, onderhoud bestrating, herstellen markeringen en inspecties

dotatie voorziening

553

653

753

853

kapitaallasten

270

272

270

285

totaal

998

1.100

1.198

1.313

Bruggen

klein onderhoud en beheer

82

82

82

82

reinigen, schilderen en inspectie

dotatie voorziening

55

55

55

55

kapitaallasten

14

21

58

64

totaal

151

158

195

101

Openbare verlichting

klein onderhoud en beheer

240

240

240

240

verhelpen van storingen en reparaties, schilderen van armaturen en masten

dotatie voorziening

120

120

120

120

vervangen lampen en lichtmasten

kapitaallasten

33

33

32

32

totaal

393

393

393

393

Verkeersregelinstallaties

klein onderhoud en beheer

81

81

81

81

verhelpen storingen, schilderwerk en reinigen

dotatie voorziening

69

69

69

69

vervangen masten en systeem

kapitaallasten

13

13

13

13

totaal

163

163

163

163

Wegmeubilair

klein onderhoud en beheer

28

28

28

28

reinigen en herstellen

groot onderhoud

33

33

33

33

vervangen

kapitaallasten

0

0

0

0

totaal

61

61

61

61

Uren taakveld 2.1

667

667

667

667

Totaal

2.434

2.542

2.677

2.697


Tabel 120 Geraamd verloop voorzieningen                  
(x € 1.000)

Voorziening

2017

2018

2019

2020

2021

Wegen

stand op 1-1

1.148

80

-393

-915

-1.286

geraamde dotaties

0

553

653

753

853

geraamde onttrekkingen

-1.068

-1.026

-1.175

-1.123

-1.239

stand op 31-12*)

80

-393

-915

-1.286

-1.672

Bruggen

stand op 1-1

58

0

-5

-24

-32

geraamde dotaties

0

55

55

55

55

geraamde onttrekkingen

-58

-59

-74

-63

-53

stand op 31-12

0

-5

-24

-32

-31

Openbare verlichting

stand op 1-1

340

80

12

-48

-87

geraamde dotaties

0

120

120

120

120

geraamde onttrekkingen

-260

-188

-181

-159

-112

stand op 31-12

80

12

-48

-87

-79

Verkeersregelinstallaties

stand op 1-1

388

0

47

111

167

geraamde dotaties

0

69

69

69

69

geraamde onttrekkingen

-388

-23

-4

-13

-57

stand op 31-12

0

47

111

167

179

*) NB: De stand van de voorzieningen lijkt nu negatief, maar in deze meerjarenstanden zijn alleen de dotaties aangepast naar een lager niveau C. De onttrekkingen zijn nog steeds gebaseerd op de huidige beheerplannen in kwaliteitsniveau B, en er is nog geen rekening gehouden met de besparingen van kwaliteitsniveau B naar C.  Bij de jaarrekening 2017 zullen de standen van alle voorzieningen herzien worden, zodanig dat een nulstand in enig jaar niet ter sprake is.


Tabel 121 Overzicht investeringen                     
(x € 1.000)

Onderdeel

2018

2019

2020

2021

Wegen

720

Bruggen

58

343

58

58


Taakveld 5.7 Openbaar groen en open(lucht)recreatie


Tabel 122 Beheerplannen Openbaar groen en open(lucht) recreatie

Beheerplan groen 2016-2020

C

Het areaal is op orde. De kwaliteit van het groen zal de komende jaren achteruit gaan door de verlaging van het onderhoudsniveau. Op korte termijn wordt dit vooral zichtbaar in de bijna 15 hectare cultuurlijke beplantingen zoals sierheesters, rozen en hagen.

Beheerplan spelen 2016-2020

C

Het areaal is op orde. De vervanging van speeltoestellen en ondergronden worden per plek integraal opgepakt.

Beheerplan water 2016-2020

-

Er worden geen maatregelen uitgevoerd voor de verbetering van de kwaliteit in het kader van het beheerplan water. Waar mogelijk worden verbeteringen voor de waterkwaliteit meegenomen in het verbreed gemeentelijk rioolplan.


Areaalgegevens

Groen

circa

101

ha

Bomen

circa

11200

stuks

Speeltoestellen

393

stuks

Watergangen

circa

22,4

km1


Uitdagingen en risico's

Om op kosten te besparen is ervoor gekozen om in 2018 het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen te verlagen naar sober. (kwaliteitsniveau C). Het verlagen van het onderhoudsniveau zal in 2018 voor inwoners direct zichtbaar worden voor het kapitaalgoed groen en na meerdere jaren ook voor de overige kapitaalgoederen. De uitstraling van de openbare ruimte zal rommeliger en minder eenduidig overkomen.


Tabel 123 Lasten in de begroting                      
(x € 1.000)

Onderdeel

2018

2019

2020

2021

Toelichting

Groen

klein onderhoud en beheer

702

702

702

702

grasmaaien, onderhoud parken/bomen/ beplanting en verwijderen onkruid en zwerfvuil

groot onderhoud

149

149

149

149

herstellen gazons en vervangen bomen/beplanting

kapitaallasten

58

65

79

79

totaal

909

915

930

929

Spelen

klein onderhoud en beheer

45

45

45

45

veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud toestellen en ondergronden

dotatie voorziening

173

173

173

173

herinrichting speelplekken

kapitaallasten

0

0

0

0

totaal

218

218

218

218

Water

klein onderhoud en beheer

305

305

305

305

onderzoeken waterkwaliteit, beschoeiingen, baggeren en maaien en krozen

dotatie voorziening

0

0

0

0

waterbouwkundige kunstwerken

kapitaallasten

25

32

48

51

totaal

330

337

353

356

Uren taakveld 5.7

874

874

874

874

Totaal

2.331

2.344

2.375

2.377


Tabel 124 Geraamd verloop voorzieningen               
(x € 1.000)

voorziening

2017

2018

2019

2020

2021

Spelen

stand op 1-1

60

12

9

70

85

geraamde dotaties

118

173

173

173

173

geraamde onttrekkingen

-167

-176

-112

-158

-102

stand op 31-12

12

9

70

85

156

Water *)

stand op 1-1

496

0

11

21

32

geraamde dotaties

0

11

11

11

11

geraamde onttrekkingen

-496

0

0

0

0

stand op 31-12

0

11

21

32

42

*) incl. waterkwaliteit


Overzicht investeringen

onderdeel

2018

2019

2020

2021

Waterbouwkundige kunstwerken

275

275

275

275


Taakveld 7.2 Riolering


Tabel 125 Beheerplan Riolering

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018

C

De prioriteit ligt bij het inhalen van de onderhoudsachterstanden op het gebied van riolering en stuwen.


Areaalgegevens

Riool            circa   134   km1


Tabel 126 Lasten in de begroting                     
(x € 1.000)

Riolering

2018

2019

2020

2021

Toelichting

klein onderhoud en beheer

480

490

490

490

Kleine reparaties, verhelpen storingen en verstoppingen, reinigen, inspecteren en monitoren, baggeren, beschoeiingen,

waterbouwkundige kunstwerken

dotatie voorziening

60

60

60

60

kapitaallasten

778

828

894

942

totaal

1.317

1.379

1.444

1.493


Tabel 127 Geraamd verloop voorzieningen

voorziening

2017

2018

2019

2020

2021

Egalisatievoorziening riolering

stand op 1-1

1.894

geraamde dotaties

0

0

0

0

0

geraamde onttrekkingen

-668

-324

-165

-164

-165

stand op 31-12

1.226

902

737

572

407


Tabel 128 Investeringen

onderdeel

2018

2019

2020

2021

Riolering

535

1.293

1.320

1.347

Gemalen

30

30

168

73


Overige kapitaalgoederen

Vastgoed


Tabel 129 Beheerplan vastgoed

Beheerplan vastgoed 2017-2020

C

Het beheerplan vastgoed is in voorbereiding. De inhoud van dit beheerplan is afhankelijk van de besluitvorming bij de begroting over de verkoop van een 10-tal panden. Het uitgangspunt is het sober en doelmatig in standhouden van de gebouwen


Areaalgegevens

Maatschappelijk & commercieel

12

Sport & bewegen

5

Eigen huisvesting

7

Woningen

4

Bijzondere objecten

8


Uitdagingen en risico's

De uitgangspunten voor het beheer van het gemeentelijk vastgoed zijn vastgelegd in het accommodatiebeleid. Dit wordt per object uitgewerkt in een meerjarenonderhoudsplan dat vertaald gaat worden naar een nog vast te stellen beheerplan vastgoed.

Tractie

De gemeente beschikt over een groot aantal tractiemiddelen die beschikbaar gesteld worden aan de werkorganisatie Duivenvoorde voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen de gemeente. Werkzaamheden waarvoor de voertuigen zijn aangeschaft, zijn onder andere voor het beheer van de openbare ruimte, afvalinzameling, toezicht en facilitaire zaken.
Om de onderhoudsstrategie te bepalen wordt er een tractieplan opgesteld. Uitgangspunt is dat de voertuigen goed onderhouden zijn zodat deze effectief, efficiënt en veilig ingezet kunnen worden.