Wat willen we bereiken?

  • Inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en de effecten van een gezonde leefstijl
  • Een aantrekkelijk groen woon-, werk- en leefklimaat tegen zo laag mogelijke kosten (sober onderhoud)
  • Vermindering van de hoeveelheid restafval
  • Een duurzame leefomgeving en versterking van de milieukwaliteiten van de leefomgeving;
  • Voorschoten creëert een gezonde leefomgeving voor haar inwoners

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

7.1
Volksgezondheid

Een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners bevorderen en bewaken;
We doen dit zoveel mogelijk in samen- werking met de regio

Uitvoeren van Nota Lokaal Gezondheidsbeleid en Plan van aanpak preventie sociaal domein.

7.2
Riolering

Veilig en goed functionerend riool op basis van Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke regelgeving;

Uitvoering van het Verbreed Gemeentelijk Rioolplan.

Het in regionaal verband opstellen van een verbreed gemeentelijk rioolplan

Het reduceren van uitstoot vanuit het riool naar de waterwegen.

7.3
Afval

Zorgen voor een schone leefomgeving waarbij het ingezamelde afval zowel milieutechnisch als economisch verantwoord wordt verwerkt;

Uitvoeren van het afvalbeleidsplan 2016-2020

Verhoging van het  afvalscheidingspercentage naar 75 % in 2020

7.4
Milieu

Zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving;  "Voorschoten waardig" zodat onze gemeente in balans kan worden overgedragen aan de volgende generaties;

De doelstellingen uit  het energie-akkoord voor openbare verlichting en verkeers-regelinstallaties worden nagestreefd.

Uitvoeren van milieubeschermende wetten en regels op sobere en doelmatige wijze

Samenwerken met regionale partners om meerwaarde te boeken in de beoogde energietransitie (energie-akkoord)

7.5
Begraafplaatsen

Beheer en onderhoud gericht op de waardigheid van overledenen en bezoekers.

Onderhoud is gericht op de kwalitatieve instandhouding van de inrichting

Invoering Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet verankert de samenhang tussen gezondheid, milieu, duurzaamheid, veiligheid en ruimtelijke ordening, door deze onderwerpen bij de planvorming mee te nemen. Daarbij is een positieve gezondheid belangrijk. Binnen het invoeringstraject Omgevingswet is aandacht voor deze onderdelen. Binnen programma 7 valt de invoering van de Omgevingswet onder de taakvelden: 7.1 t/m 7.4.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?