Wat willen we bereiken?

- Een veilig dorp, waarbij wij ons richten op het terugdringen van inbraken en overlast. Burgers voelen zich betrokken bij het veiligheidsbeleid en de contacten met burgers zijn goed. Het accent ligt op preventie. Onze inwoners zijn zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. De afspraken die we maken en acties die we uitvoeren hebben de basis in vrijwilligheid, maar zijn niet vrijblijvend;
- Integrale samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de veiligheid. We werken hiervoor samen in de Veiligheidsregio Hollands Midden;
- Het handhaven van de geldende wet- en regelgeving.

1.1
Crisisbeheersing en brandweer

Bij crisisbeheersing ligt het accent op preventie  en zelfredzaamheid. De kwetsbare groepen  ondersteunen  we hierbij waar nodig;

De brandweer richt zich, naast de bestrijding van branden, steeds meer op de preventietaken.  We  werken  samen in de Veiligheidsregio Regio Hollands Midden.

Bij de borging van regionale crisisplannen wordt specifiek aandacht besteed aan kwetsbare groepen.

Voor de specifieke afspraken over preventietaken wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen (VRHM).

1.2
Openbare orde en veiligheid

Bij de uitvoering van  het veiligheidsbeleid investeren in participatie, door de samenwerking  in veiligheidsketen, bewoners, maatschappelijke organisaties te behouden en te bevorderen.

Gemeente bepaalt de norm en betrekt alle relevante partners en partijen;

Lokale initiatieven worden aangemoedigd.

Invoering Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet verankert de samenhang tussen gezondheid, milieu, duurzaamheid, veiligheid en ruimtelijke ordening. Door deze onderwerpen bij de planvorming al mee te nemen, wordt de verankering geborgd. Binnen het invoeringstraject Omgevingswet is aandacht voor al deze onderdelen. Binnen programma 1 valt de invoering omgevingswet onder beide taakvelden.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?