Algemeen

Terug naar de Voorschotense maat; minder gemeente meer Voorschoten

Voorschoten heeft de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd in nieuwe wegen, scholen, plantsoenen en parken, sportvelden, nieuwe woonwijken zoals de Krimwijk en Starrenburg, een vernieuwd dorpscentrum, het verplaatsen van glastuinbouw, een ondergrondse Rijnlandroute, vernieuwing van riolering, de zorg voor onze ouderen en voor onze jeugd. Het effect zien we terug in de hoge kwaliteit van wonen en leven in Voorschoten. Er heeft echter aan het doen van deze investeringen wel een prijskaartje gehangen waardoor inkomsten en uitgaven niet meer in evenwicht zijn. Deze programmabegroting 2018 – 2022 moet de balans herstellen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt verantwoorde keuzes en zorgt voor een deugdelijke financiële basis die perspectief biedt op een moderne gemeente in de 21e eeuw. Keuzes maken we niet alleen op het gebied van de overheidsfinanciën maar ook op het gebied van overheidstaken; wat doen c.q. kunnen we wel en wat niet (meer) en met wie - welke gemeente(n) - werken we daarvoor samen. De uitdaging waarvoor we staan is groot maar we moeten terug naar de Voorschotense maat; minder gemeente meer Voorschoten.

Inkomsten en uitgaven van de gemeente in balans brengen Los van de gedane investeringen heeft Voorschoten, net als alle andere gemeenten in Nederland, een flink takenpakket van de Rijksoverheid overgedragen gekregen. Waar de gemeente Voorschoten de focus op legt is het uitvoeren van de wettelijke (kern)taken. Dat betekent dat wat je wettelijk moet, je dit ook als gemeente biedt. Uitgaven worden, zo mogelijk, gebracht op het niveau dat vergelijkbaar is met andere gemeenten van circa 25.000 inwoners. Aan de inkomstenkant zal een hogere OZB een bijdrage moeten leveren aan het behoud van het woongenot hier in ons mooie groene dorp en zal de kostendekkendheid van diensten worden doorgevoerd.

Er wordt naar een evenwichtige balans tussen inkomsten en uitgaven gestreefd om uiteindelijk tot structureel financieel herstel te komen. We ontkomen niet aan het feit dat hiervoor soms pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. Alleen dan kan Voorschoten ook in de toekomst een top-woon gemeente zijn en blijven. Na vele jaren van investeren moeten we nu de inkomsten en de uitgaven op elkaar duurzaam afstemmen zodat er ruimte ontstaat voor het aflossen van de lopende schulden en een buffer wordt gecreëerd voor de terugloop van gemeentelijke inkomsten in de toekomst.

Bestuurlijke toekomst van onze gemeente Voorschoten is een zelfstandige gemeente met haar eigen gemeentebestuur en eigen bestuurlijke agenda. Voorschoten werkt constructief samen met de gemeente Wassenaar, de gemeente Leidschendam – Voorburg en de gemeenten uit de Leidse regio.
Met de gemeente Wassenaar is er één ambtelijke apparaat (Werkorganisatie Duivenvoorde). Na de Toekomstvisie Voorschoten 2025 is nu ook de Toekomstvisie Leidse regio 2027 opgesteld en vastgesteld met en door de buurgemeenten. Voorschoten oriënteert zich op verdere bestuurlijke samenwerking met haar omgeving en heeft hiervoor haar inwoners geconsulteerd over de te nemen richting in de toekomst. Vanuit de positie van financiële onafhankelijkheid gaat Voorschoten focus en verdieping aanbrengen in haar regionale samenwerkingsverbanden. In het belang van onze inwoners en onze bestuurlijke partners in de regio is een heldere visie op de bestuurlijke toekomst van Voorschoten van wezenlijk belang.

Minder gemeente meer Voorschoten De rol van de gemeente in de Voorschotense samenleving zal veranderen. Na een tiental jaren van forse investeringen zal de gemeente Voorschoten zich de komende vier jaar richten op de wettelijke (kern)taken van de gemeente. Veel meer dan nu wordt Voorschoten een beheergemeente en zal zij haar taken daar verder op afstemmen. Dit leidt tot minder gemeente en meer Voorschoten waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht en initiatieven van inwoners. In samenspraak met de Voorschotense samenleving komt - binnen de wettelijke kaders - beleid tot stand waarbij particulier initiatief verder wordt gestimuleerd en de gemeente via overheidsparticipatie deelneemt als een van de stakeholders. We gaan daarmee terug naar onze kerntaken.

Veiligheid Voorschoten is een veilig en leefbaar dorp. Burgers en ondernemers voelen zich nauw betrokken bij het veiligheidsbeleid. Voorschoten werkt daarbij integraal samen met alle betrokken ketenpartners op het gebied van veiligheid. Meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de inwoners, instellingen en ondernemers bereiken we door minder regelgeving. Dit vertaalt zich in de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en door regelgeving te vereenvoudigen.

Invoering van de Omgevingswet Ruimtelijke procedures moeten straks eenvoudiger, sneller en goedkoper. Bij initiatieven wordt straks gehandeld op basis van ‘ja-mits’ in plaats van het huidige principe ‘nee-tenzij’. De invoering van de Omgevingswet is een van de grootste bestuurlijke opgaves van de komende jaren. Deze nieuwe wet beoogt: opstellen van regels over de fysieke leefomgeving (denk bijvoorbeeld aan bouwwerken, water, bodem, cultureel erfgoed) die voor iedereen helder en eenvoudig zijn; meer integraal en samenhangend beleid op het gebied van het fysieke domein; meer ruimte voor lokaal maatwerk; snellere en betere besluitvorming over projecten in de leefomgeving en één (digitaal)loket waar alle informatie met betrekking tot de fysieke leefomgeving te vinden is en om vergunningen aan te vragen.

Verkeer en vervoer De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het lokaal wegennet. Daarnaast is in het verleden geïnvesteerd in een ondergronds geboorde tunnel zodat de RijnlandRoute Voorschoten niet bovengronds doorsnijdt. Verkeersveiligheid, goed en toegankelijk openbaar vervoer en een goede doorstroming van het verkeer richting Leiden en Leidschendam blijven de uitgangspunten.

Lokale en regionale economie Voorschoten werkt aan optimale dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers met behulp van het E-loket en door vermindering van regeldruk. Onze gemeentelijke dienstverlening dient duidelijk, tijdig, klantgericht en toegankelijk te zijn. Ondernemerschap stopt niet bij de gemeentegrens. Samen met onze buurgemeenten werkt Voorschoten aan de Economie071 van de Leidse regio. Het vestigingsklimaat is aantrekkelijk voor bedrijven, winkels en horeca. Dat blijkt wel uit de verschillende bedrijvigheid in de Dobbewijk, aan de Rouwkooplaan, de Beethovenlaan tot aan de extreem hoge bezettingsgraad van winkelruimtes in het centrum. Het prachtige historische dorpscentrum vormt het fysieke hart van onze gemeente; de huiskamer waar alle generaties, van jong tot oud, tezamen zijn. Het heeft een grote aantrekkingskracht op expats en toeristen.

Basisonderwijs Ieder kind krijgt zoveel mogelijk de ondersteuning die het nodig heeft om aansluiting te vinden en te behouden bij het passende onderwijs. Sociale achterstanden en taalachterstanden bij kinderen worden voorkomen. Kinderen tot 4 jaar hebben hierbij onze speciale aandacht. Kinderen moeten in Voorschoten de mogelijkheid hebben om hun talenten te ontwikkelen.

Sport, cultuur en recreatie Vanuit de gedachte van een netwerkorganisatie wordt de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de gemeente gestimuleerd en richten we ons samen op het realiseren van vooraf vastgestelde maatschappelijke doelen.
Door kwaliteiten en krachten meer te bundelen behouden we in Voorschoten een rijk, kwalitatief en divers cultuuraanbod. Door samenwerking met onze gemeentelijke buren en de provincie Zuid-Holland blijft het buitengebied Horst, Duin en Weide vitaal en haar authentieke karakter behouden.

Zorg voor jeugd, ouderen, werk en inkomen Opgroeien in Voorschoten betekent gezond en veilig opgroeien. Dit college kiest er bewust voor om inwoners te helpen die zich bevinden in een zwakkere positie. Zij zullen niet extra belast worden maar juist worden geholpen door het instant houden van (armoede)arrangementen. Inwoners van Voorschoten zijn zelfredzaam en willen zo lang mogelijk regie over hun eigen leven houden. Iedereen die kan werken werkt naar vermogen en staat niet aan de kant. Door middel van werkervaring, opleiding en begeleiding wordt de belemmering bij het verkrijgen van werk verkleind en kijken we naar de mogelijkheden en talenten van mensen.
Samenwerking met onze partners binnen de gemeente is van groot belang. In samenwerking met vrijwilligers, mantelzorgers en professionals zetten we ons in voor het versterken van de lokale algemene voorzieningen zodat de groeiende groep kwetsbare Voorschotenaren zolang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het door ontwikkelen naar een stevige vrijwilligerscentrale is van belang om de groeiende vraag naar en inzet van vrijwilligers binnen de zorg en welzijn te werven, te trainen en te coördineren.

Voorschoten werkt actief samen met werkgevers via het werkgeversservicepunt (WSP) en onderhoudt nauw contact met de arbeidsmarktregio Haaglanden en de Leidse regio. Via een extra arbeidsmarktoffensief wordt gewerkt aan een hogere uitstroom uit de bijstand.
Dit leidt tot een positief resultaat. Deze uitstroom betekent ook lagere kosten zodat deze minder zwaar drukken op de gemeentelijke begroting (Buig-gelden).

Vanuit het Centrum Jeugd en Gezin wordt laagdrempelige preventieve zorg geboden aan kinderen en jong-volwassenen onder de 18 jaar en hun ouders. Participatie, gezond leven, goede voeding en bewegen is van belang voor onze jeugd en dit doen we in samenwerking met onder andere de GGD.

Gezondheid van onze inwoners De gezondheid van onze jeugd, volwassenen en ouderen is van groot belang. Kwetsbare inwoners met name onder jongeren en ouderen worden ondersteund bij gezonder worden, participatie en regievoeren. Het lokaal gezondheidsplan en het plan van aanpak preventie sociaal domein van de gemeente voorziet hierin. We bieden een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en we stimuleren een gezonde levensstijl. Daar waar het gaat om zorg dichtbij de inwoners te organiseren hebben de huisartsen in Voorschoten een belangrijke rol en hebben zij zich verenigd in de Leidse regio.

Openbare ruimte en rioolbeheer Het beheer van de openbare ruimte is gericht op langdurige gebruik waarbij de onderhoudsbalans van soberheid en doelmatigheid leidt tot een kwalitatief veilig en onderhouden groene leefomgeving. De gemeente werkt verder aan duurzaamheid door gescheiden afvalinzameling te bevorderen. Door afval zowel milieutechnisch als economisch verantwoord te verwerken kan een afvalscheidingspercentage van 75% worden bereikt in 2020. In dit kader past ook de effectuering van het milieubeleidsplan 2017-2020. Een goed functionerend en onderhouden rioolstelsel is van groot belang. In de Vlietwijk werken we duurzaam aan een gescheiden rioolstelsel en nieuwe openbare inrichting van de wegen en straten. Maar de klimaatverandering laat ook zien dat we als gemeente niet alleen de overlast van water aan kunnen pakken. Bewoners en instellingen moeten ook samen aan de slag om de wijk helpen te vergroenen zodat het overlastgevende hemelwater makkelijker weg kan.

Wonen en ruimte Voorschoten is een aantrekkelijke woongemeente. Als enige gemeente in de regio daalt de gemiddelde leeftijd van de inwoners. Dat komt dankzij de groei van jonge gezinnen. Om dat zo te houden moet een goede balans worden gevonden tussen de verschillende groepen op de woningmarkt zoals starters, jonge gezinnen, middeninkomens en ouderen. De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning is in Voorschoten minstens 7 jaar. Om deze druk af te (laten) nemen onderzoekt het college alternatieven. In samenwerking met corporaties en bouwondernemingen wordt verder onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden.